Prečítané: 11215x

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  9. 7.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVIII.  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 15. júla 2014 (utorok )  o 8,30 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove (rozprava)  
  a) zánik mandátu poslanca MsZ
  b) vyhlásenie nastúpenia náhradníka poslanca MsZ
  c) sľub poslanca MsZ
  d) odvolanie poslanca z funkcií
  e) odvolanie neposlanca z funkcie
  f) voľba poslanca do funkcií
  g) delegovanie poslanca do funkcií
 1. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 – 2018 (rozprava)
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 3. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
 4. Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 (rozprava)
  a) Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 (rozprava)
 1. Záver

 

 

 

 

 

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta