Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  16. 6.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVII.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 26. júna 2014 (štvrtok )  o 9,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
  a)      Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2013 (rozprava)
  b)      Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2013 (rozprava)
  c)      Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 v spol. Bardbyt, s. r. o. a Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  a)      Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Pamätník holokaustu - návrh  riešenia  a postupu pri plnení uzn. MsZ č.109/2011 (rozprava)
  a)      návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny a Štatútu KTC Bardejov (rozprava)
 9. Návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny pre Zariadenie seniorov „Čergov“ (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku (rozprava)
 12. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
 13. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu (rozprava)
 14. Návrh na vstup mesta do občianskeho združenia MAS Horná Topľa (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 (rozprava)
 16. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2014 (rozprava)
 17. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 18. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2013 (rozprava)
 19. Personálne náležitosti orgánov v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
 20. Interpelácie (rozprava)
 21. Záver

 

 

 

 

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám