Prečítané: 11300x

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  23. 5.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVI.   m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

 dňa 30. mája  2014 ( piatok )  o 8,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta (rozprava)

                                                            a)      Bardbyt, s. r. o.
                                                            b)     
Bardterm, s. r. o.
                                                            c)     
BTS, s. r. o.
                                                            d)     
Mestské Lesy, s. r. o.

  1. Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 – 2015 (rozprava)
  2. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov (rozprava)
  3. Záver

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta