Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

MESTO   BARDEJOV

 

SMERNICA

PRIMÁTORA  MESTA

na určenie pravidiel objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov

 

Smernica primátora mesta na určenie pravidiel objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov

  

        Primátor mesta Bardejov ako príslušný orgán v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto

 

smernicu :

Čl. 1

Predmet úpravy a rozsah platnosti

           Tieto pravidlá sa vydávajú za účelom objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov. Členovia komisií MsZ, ktorí sa zúčastňujú posúdenia žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Bardejov a odporúčajú schválenie alebo neschválenie žiadosti Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove, predkladajú najneskôr do zasadnutia komisie, ktorá bola žiadosti o poskytnutie dotácie posudzovať. Vyhlásenie pre účely objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Smernice. Vyhlásenie predkladajú predsedovi príslušnej komisie a v jeho neprítomnosti jeho zástupcovi.                                  

Čl. 2

Posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

 1. Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta môže posudzovať len bezúhonná osoba, ktorá nie je zaujatá vo vzťahu k žiadateľovi. Neprípustné je, aby žiadosť o poskytnutie dotácie posudzoval člen komisie pri MsZ, ktorý je:
  • žiadateľom, ktorý predkladal žiadosť, alebo spolupracoval na vypracovaní predkladanej žiadosti;
  • štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, alebo zamestnancom žiadateľa, ak ním je právnická osoba;
  • spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo tichým spoločníkom žiadateľa;
  • blízkou osobou žiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom)
 2. Do konfliktu záujmov sa tiež dostane člen komisie pri MsZ v Bardejove, ak vznikne možnosť uprednostniť jeho osobný záujem. Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa akýkoľvek prospech pre člena komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných a osôb alebo organizácií, s ktorými má alebo mal obchodné vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť člena komisie na plnenie voči týmto osobám, či finančnú alebo inú.
 3. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Bardejov mohli nastať pochybnosti o zaujatosti člena komisie pri MsZ, alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen komisie to bez zbytočného odkladu oznámi na zasadnutí komisie pred hodnotením žiadosti. Ak takáto situácia nastane, člen komisie MsZ sa následne nezúčastní posudzovania predmetnej žiadosti. Sekretár komisie pri MsZ v Bardejove túto skutočnosť uvedie do zápisnice.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých členov komisií pri MsZ v Bardejove, ktoré budú posudzovať žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Bardejov. Bez podpísaného vyhlásenia pre účely objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov sa člen komisie, ktorá bude žiadosť posudzovať, rokovania komisie v tejto časti zúčastniť nemôže.
 1. Smernica nadobúda účinnosť 3. 1. 2018

                                              

                     MUDr. Boris Hanuščak

                           primátor mesta

 

 

Príloha č. 1 Smernice primátora mesta

 

Vyhlásenie člena komisie MsZ v Bardejove pre účely objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov

 

Podpísaný: .........................................................................................................................

Trvalý pobyt: .........................................................................................................................

týmto vyhlasujem na svoju česť, že

sa budem držať nižšie uvedených pravidiel objektívneho posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bardejov a budem ich bez výhrad dodržiavať:

 1. Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta môže posudzovať len bezúhonná osoba, ktorá nie je zaujatá vo vzťahu k žiadateľovi. Neprípustné je, aby žiadosť o poskytnutie dotácie posudzoval člen komisie pri MsZ, ktorý je:
 • žiadateľom, ktorý predkladal žiadosť, alebo spolupracoval na vypracovaní predkladanej žiadosti;
  • štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, alebo zamestnancom žiadateľa, ak ním je právnická osoba;
  • spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo tichým spoločníkom žiadateľa;
  • blízkou osobou žiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom)
 1. Do konfliktu záujmov sa tiež dostane člen komisie pri MsZ v Bardejove, ak vznikne možnosť uprednostniť jeho osobný záujem. Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa akýkoľvek prospech pre člena komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných a osôb alebo organizácií, s ktorými má alebo mal obchodné vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť člena komisie na plnenie voči týmto osobám, či finančnú alebo inú.
 1. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Bardejov mohli nastať pochybnosti o zaujatosti člena komisie pri MsZ, alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen komisie to bez zbytočného odkladu oznámi na zasadnutí komisie pred hodnotením žiadosti. Ak takáto situácia nastane, člen komisie MsZ sa následne nezúčastní posudzovania predmetnej žiadosti. Sekretár komisie pri MsZ v Bardejove túto skutočnosť uvedie do zápisnice.

V Bardejove dňa ...............

                                                                                                      ......................................

                                                                                                        vlastnoručný podpis

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám