Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 09. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XV.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 22. 09. 2016 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2016, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2016
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2016 v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 8. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov   k 30. 6. 2016:
  1. m. p. Bapos,
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016
  1. Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016
  2. Návrh na rozdelenie prevádzkových hodín na Zimnom štadióne v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta
 12. Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 25/2016
 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov
  1. zmena č. 31
  2. zmena č. 32
  3. zmena č. 35
 15. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Komunitné centrum“
 16. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov
 17. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2016
 18. Interpelácie
 19. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám