Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 06. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 23. 06. 2016 ( štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  a) Návrh na ukončenie nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
  b) Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská distribučná, a. s. Košice (rozprava)
 8.  Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 (rozprava)
  a) Bardbyt, s. r. o.,
  b) Bardterm, s. r. o.,
  c) BTS, s. r. o.,
  d) Mestské Lesy, s. r.o.
  e) návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 (rozprava)
  a) návrh zmeny príspevku pre m. p. Bapos na rok 2016 (rozprava)
 10. Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. (rozprava)
 11. Návrh VZN Mesta Bardejov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)
 15. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016 (rozprava)
 16. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Integr.reg.oper.programu (rozprava)
 17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 (rozprava)
 18. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 (rozprava)
 19. Návrh na odvolanie a menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejov (rozprava)
 20. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 21. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 (rozprava)
 22. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015(rozprava)
 23. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015 (rozprava)
 24. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015 (rozprava)
 25. Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov- zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti 50. výročia založenia Hasičského a záchranného zboru v Bardejove (rozprava)
 26. Interpelácie
 27. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám