Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 21. 03. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 31. 3. 2016 ( štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov (rozprava)
 7. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015 (rozprava)
 8. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 (rozprava)
  1. m.p. Bapos,
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016 (rozprava)
  2. Návrh doplnku č. 11 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku Bardejov (rozprava)
  3. Návrh na zmenu Plánu modernizácie a rekonštrukcie spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2016 (rozprava)
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov:
  1. Štatútu Mesta Bardejov (rozprava)
  2. Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov (rozprava)
  3. Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra(rozprava)
  4. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
  5. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
  6. Organizačného poriadku Mestskej polície (rozprava)
 13. Správa o činnosti MsP za rok 2015 (rozprava)
 14. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 15. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2015 (rozprava)
 16. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2015 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2015 (rozprava)
 17. Interpelácie
 18. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám