Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

 

V  Bardejove:  15. 06. 2015 

 

POZVÁNKA
na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. júna 2015 ( štvrtok )  o  9,00 hod.

v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2014  a  Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta:       
  1. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
  2. Bardterm, s. r. o., (rozprava)
  3. BTS, s. r. o., (rozprava)
  4. Mestské Lesy, s. r.o. (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
  1. návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p. Bapos na rok 2015 (rozprava)
 10. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2014 (rozprava)
 11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2014 (rozprava)
 12. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP KaHR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (rozprava)
 13. Návrh na zápis do „Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov“ (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov: (rozprava)
  1. č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za soc. služby v zriaď. pôsobnosti Mesta  Bardejov (rozprava)
 15. Návrh VZN Mesta Bardejov:
  1. o zrušení CVČ,  Dlhý rad 12, Bardejov (rozprava)
  2. o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov (rozprava)
  3. o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen.L. Svobodu 16, Bardejov (rozprava)
  4. o používaní symbolov Mesta Bardejov (rozprava)
  5. o určení názvu nového námestia: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a  Hopka (rozprava)
  6. o určení názvu: Park Emila Korbu (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov
  1. zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 (rozprava)
  2. návrh zmeny a úplného znenia Záväznej časti Územného plánu mesta Bardejov (rozprava)
  3. ÚPN Mesta Bardejov – zmena  č. 29 (rozprava)
 17. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 18. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015(rozprava)
 19. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014 (rozprava)
 20. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 (rozprava)
 21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 (rozprava)
 22. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2015 (rozprava)
 23. Interpelácie
 24. Záver

 

                       

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám