Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  24. 4.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXV.   m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 29. apríla 2014 ( u t o r o k )  o 8,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  a) Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
  b) Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov
 5. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
 6. Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 32/1998 (rozprava)
 7. Záver

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám