Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

0

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  14. 3.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIV.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 27. marca 2014 (štvrtok )  o 9,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančné usporiadanie za rok 2013(rozprava)
  a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013
 1. Personálne záležitosti (rozprava)
  a) Voľba prísediacich Okresného súdu v Bardejove na funkčné obdobie 2014 – 2018
  b) Zmeny v Dozornej rade spoločnosti BTS, s. r. o.
  c) Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov a návrh odmeny hlavného kontrolóra
 1. Výročná správa o hospodárení za rok 2013
  a) m. p. Bapos,
  b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)
 2. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014(rozprava)
  a) návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 (rozprava)
 1. Návrh na schválenie a financovanie projektov  (rozprava)
  a) návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3. 1-2013/01
 1. Návrh nakladania s majetkom mesta(rozprava)
  a) návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 1. Návrh zmien a doplnkov Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov(rozprava)
 2. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách a Návrh zmien a doplnkov Prevádzkového poriadku a Cenníka poskytovaných služieb na pohrebiskách (rozprava)
 4. Návrh VZN Mesta Bardejov k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov (rozprava)
 5. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
 6. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu a partnerských vzťahov Mesta Bardejov na obdobie 2014- 2020(rozprava)
 7. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2014 (rozprava)
 8. Správa o činnosti MsP za rok 2013(rozprava)
 9. Výročná správa OOCR ŠARIŠ Bardejov (rozprava)
 10. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2013 a  o  dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 11. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 (rozprava)
 12. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2013 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2013 (rozprava)
 13. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ  za rok 2013 (rozprava)
 14. Interpelácie
 15. Záver                                  

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám