Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  17. 2.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXIII.  mimoriadne  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 27. februára 2014 (štvrtok )  o 11,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

 

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 (rozprava)
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o  zriadení mestskej polície (rozprava)
  7. Návrh na schválenie a financovanie projektov Mesta Bardejov (rozprava)
  8. Záver

 

 

 

                                                      

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám