Prečítané: 22869x

 

 P.č. Názov materiálu  Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Ing. Miloš Mikula
3. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
4. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. konatelia spol.
5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2021 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2021 p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta spr.nebytových priest.
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
8. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
9. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
10. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2021 Ing. Juraj Popjak
Ing. Miroslav Grus + ved. odd., ktorí realizovali inv. akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
11. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020 Správca KN
12. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
13. Správa o súdnych sporoch mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 


 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Ing. Miloš Mikula
3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
5. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Miloš Mikula
6. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2022 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
7. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021(Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca) p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
8. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021
( Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. )
konatelia spol.
9. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Spr.nebytových priest.
11. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 Ing. Miloš Mikula
13. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
14. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
15. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2020 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
16. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková

 

 

Tento Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021 bol schválený uznesením MsZ 150/2021 zo dňa 24. 6. 2021.

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.