Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XX.   m i m o r i a d n e  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 21. novembra 2013 (štvrtok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bradejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu (rozprava)
 7. Návrh VZN Mesta Bardejov o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 12. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov  (rozprava)

Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám