Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XIX.   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 26. septembra 2013 (štvrtok )  o  9,00 hod.

vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2013 (rozprava)

        6.a) Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2013 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2013 (rozprava)

        6.b) Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. (rozprava)

 1. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 (rozprava)
 2. Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 (rozprava)
 3. Návrh na zmenu plánu:

         a) technického zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)

         b) investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 (rozprava)

 1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (rozprava)
 5. Investičné zámery Mesta Bardejov:

          a) návrh investičného zámeru rekonštrukcie futbalového štadióna v Bardejove a prípravy atletickej dráhy (rozprava)

          b) návrh investičného zámeru rekonštrukcie chodníka na ul. Dlhý rad - úsek od OD Centrum-ul. Nový sad (rozprava)

          c) informácia o stave prípravy investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti systému VO v meste Bardejov (rozprava)

 1. Manažment plán lokality svetového dedičstva UNESCO  Bardejov (rozprava)
 2. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2013 (rozprava)
 3. Interpelácie
 4. Záver                                                                                  

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám