Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

HK foto 

Ing. Miloš Mikula
Hlavný kontrolór mesta Bardejov

bar_kontakty

 

 

Smernica primátora mesta o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený mestským zastupiteľstvom dňa 8.11.2018 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jeho funkčné obdobie sa končí uplynutím šesťročnej lehoty po nástupe do práce,  t.j. 29.12.2024.

Náplň práce je vymedzená v rozsahu:

- kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní    s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva v zmysle zákona o správe majetku štátu
- kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
- kontroly vybavovania sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a kontroly vybavovania petícií - zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve
- kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta
- kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších interných predpisov

Vymedzenému rozsahu kontrolnej činnosti podliehajú:

- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré s ním nakladajú a to v rozsahu   dotýkajúcom  sa  tohto  majetku   alebo majetok mesta, ktorý mesto prenechalo iným osobám na užívanie
- osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta alebo návratné, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov

Hlavný kontrolór má za povinnosť:

- predkladať mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti spravidla na polročné obdobie,  zároveň  tento  plán  je  povinný  zverejniť v meste  obvyklým   spôsobom najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním
- predložiť mestskému zastupiteľstvu ročnú správu o svojej činnosti a to do  60 dní po uplynutí kalendárneho roku
- vypracovať odborné stanoviská k rozpočtu mesta a záverečnému účtu na príslušný rok
- predkladať   správy   o  kontrolných   zisteniach   mestskému   zastupiteľstvu  na  jeho najbližšom zasadnutí
- spolupracovať s orgánmi štátu vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, ktoré mesto obdŕžalo zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo uznesením
- riadiť sa všeobecne platnými pravidlami kontrolnej činnosti a Vnútorným kontrolným systémom mesta
- plniť i ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon

Okrem toho sa hlavný kontrolór:

Zúčastňuje rokovaní mestského zastupiteľstva, kde plní úlohy v súlade so schváleným programom  a  rokovaní  mestskej  rady,  na  ktorej  má  poradný hlas. Fakultatívne sa môže zúčastňovať aj na rokovaniach ďalších poradných orgánov  mesta, ak  si  mesto takéto orgány zriadilo. Má právo nahliadať  do dokladov a iných dokumentov v súlade s predmetom kontroly a  ak ho o to požiadajú poslanci mestského zastupiteľstva  alebo primátor mesta jeho povinnosťou je bezodkladne im výsledky kontrolných zistení sprístupniť.

 

Útvar hlavného kontrolóra

- Útvar hlavného kontrolóra bol zriadený mestským zastupiteľstvom a je súčasťou mestského úradu
- Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór
- Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci, ktoré súvisia s prácou a plnením úloh hlavného kontrolóra

HK foto 

Ing. Miloš Mikula
Hlavný kontrolór mesta Bardejov

bar_kontakty

 

 

Smernica primátora mesta o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený mestským zastupiteľstvom dňa 8.11.2018 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jeho funkčné obdobie sa končí uplynutím šesťročnej lehoty po nástupe do práce,  t.j. 29.12.2024.

Náplň práce je vymedzená v rozsahu:

- kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní    s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva v zmysle zákona o správe majetku štátu
- kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
- kontroly vybavovania sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a kontroly vybavovania petícií - zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve
- kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta
- kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších interných predpisov

Vymedzenému rozsahu kontrolnej činnosti podliehajú:

- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré s ním nakladajú a to v rozsahu   dotýkajúcom  sa  tohto  majetku   alebo majetok mesta, ktorý mesto prenechalo iným osobám na užívanie
- osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta alebo návratné, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov

Hlavný kontrolór má za povinnosť:

- predkladať mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti spravidla na polročné obdobie,  zároveň  tento  plán  je  povinný  zverejniť v meste  obvyklým   spôsobom najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním
- predložiť mestskému zastupiteľstvu ročnú správu o svojej činnosti a to do  60 dní po uplynutí kalendárneho roku
- vypracovať odborné stanoviská k rozpočtu mesta a záverečnému účtu na príslušný rok
- predkladať   správy   o  kontrolných   zisteniach   mestskému   zastupiteľstvu  na  jeho najbližšom zasadnutí
- spolupracovať s orgánmi štátu vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, ktoré mesto obdŕžalo zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo uznesením
- riadiť sa všeobecne platnými pravidlami kontrolnej činnosti a Vnútorným kontrolným systémom mesta
- plniť i ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon

Okrem toho sa hlavný kontrolór:

Zúčastňuje rokovaní mestského zastupiteľstva, kde plní úlohy v súlade so schváleným programom  a  rokovaní  mestskej  rady,  na  ktorej  má  poradný hlas. Fakultatívne sa môže zúčastňovať aj na rokovaniach ďalších poradných orgánov  mesta, ak  si  mesto takéto orgány zriadilo. Má právo nahliadať  do dokladov a iných dokumentov v súlade s predmetom kontroly a  ak ho o to požiadajú poslanci mestského zastupiteľstva  alebo primátor mesta jeho povinnosťou je bezodkladne im výsledky kontrolných zistení sprístupniť.

 

Útvar hlavného kontrolóra

- Útvar hlavného kontrolóra bol zriadený mestským zastupiteľstvom a je súčasťou mestského úradu
- Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór
- Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci, ktoré súvisia s prácou a plnením úloh hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti

 

   
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 - návrh zverejnený 7.6.2022  Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 - návrh zverejnený 22.11.2021 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 - návrh zverejnený 2.6.2021 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 - návrh zverejnený 24.11.2020 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 - návrh zverejnený 28.4.2020 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 - návrh zverejnený 8.1.2019  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015  Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 Pdf_32 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 Pdf_32
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011 Pdf_32

 

Správy o kontrolnej činnosti HK

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 Pdf_32
 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 Pdf_32 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2012 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2010 Pdf_32
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2009 Pdf_32

 

Čiastkové správy o výsledkoch kontrol HK

 

Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 9.12.2021 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 14.10.2021 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol  - rokovanie MsZ dňa 24.6.2021 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 25.3.2021 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 17.12.2020 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 1.10.2020 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 14.5.2020 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 3.10.2019 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 27.6.2019 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - rokovanie MsZ dňa 28.3.2019 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - október - december 2018 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - júl - október 2018 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - máj - jún 2018 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - december 2017 - apríl 2018 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - september - november 2017  Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - júl - november 2017  Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - jún 2017 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - január - máj 2017 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - november - december 2016 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - september - október 2016 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - september 2016 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  apríl - máj 2016 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - júl - november 2015 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - máj - jún  2015 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  január - máj 2015 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  december 2014
Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - júl - november 2014 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  máj - júl 2014 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - marec – máj 2014 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  september - október 2013 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  jún - september 2013 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  marec - máj 2013 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - december 2012, január - február 2013 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  september - november 2012) Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  jún - august 2012 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - marec - máj 2012 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  december 2011, január - február 2012 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  september – november 2011 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol -  jún - august 2011 Pdf_32
Správa o výsledkoch kontrol - február - máj 2011 Pdf_32

 

Odborné stanoviská HKM k návrhom rozpočtov mesta

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a roky 2023, 2024 - zverejnené 25.11.2021 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022, 2023 - zverejnené 2.12.2020 Pdf_32 
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a roky 2021, 2022 - zverejnené 27.11.2019 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020, 2021 - zverejnené 8.1.2019 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 a roky 2019, 2020 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018, 2019 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 2017, 2018 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 2016, 2017 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 a roky 2014, 2015 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 a roky 2013, 2014 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na 2011 a roky 2012, 2013 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010 Pdf_32

                                                                                                      

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2021 - zverejnené 21.3.2022 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2020 - zverejnené 10.3.2021 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2019 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2018 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2017 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2016 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2015 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2014 Pdf_32 
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2013 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2012 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok  2011 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2010 Pdf_32
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2009 Pdf_32

 

 

Iné

 

Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - október 2020 - financovanie investícií, grantov, projektov Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - máj 2020 - financovanie investícií, grantov, projektov  Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - marec 2020 - financov. inv. akcií, grantov, projektov Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - jún 2017 - investičné akcie, granty, projekty Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - december 2016 - investičné akcie, granty, projekty  Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru  - december 2015 - investičné akcie Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - investičné akcie, granty Pdf_32
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - december 2012 - granty Pdf_32
Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Hnedý priemyselný park Bardejov Pdf_32
Stanovisko HK k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu 26.4.2011 Pdf_32
Stanovisko HK k návrhu na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu mesta Pdf_32
Stanovisko HK k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu 28.3.2011 Pdf_32
Stanovisko HK k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu, ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov mesta Pdf_32
Správa HK mesta k návrhu na zavedenie ozdravného režimu - MsZ 30.3.2011 Pdf_32

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám