Prečítané: 9101x

Odbory mestského úradu

 1. Odbory mestského úradu sú základnými organizačnými zložkami v zmysle časti II, čl. 5 ods. 6 tohto poriadku na čele s vedúcimi odborov. Jednotlivé odbory medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre nich vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých odborov mestského úradu.
 2. Odbory plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:
  • zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
  • pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  • pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní,
  • pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta,
  • koordinujú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, podnikateľských a ostatných subjektov mesta,
  • organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto.
 3. Odbory plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta úradu, primátor, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého odboru alebo oddelenia mestského úradu.
 4. Odbory mestského úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia mesta, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými odbormi, oddeleniami a mestskou políciou, prípadne s ďalšími štátnymi orgánmi.
 5. Niektoré odbory sa členia na oddelenia.
 6. V organizácii a riadení práce odborov mestského úradu sa musia uplatňovať najmä tieto základné princípy:
  • spolupráca odborov pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých odborov,
  • koordinácia stanovísk,
  • riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – vedúcimi odborov.
 7. Spory medzi odbormi sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta Mestského úradu.

Prehľad základných úloh a funkcií:

(1) Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru.

(2) Vedúci odboru najmä:
a) priamo riadi
- vedúcich oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia a zodpovedá za ich činnosť.
b) metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,
c) zabezpečuje
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.
d) zodpovedá za
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru,
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z operatívnej porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) vykonáva
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
f) odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
g) personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.
h) vypracúva
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu, pričom podrobnosti sú upravené v pracovnej náplni vedúceho odboru.


 

 novotny ved odb
 Ing. Ján Novotný
 Vedúci odboru rozvoja mesta

 kontakt_bar

Oddelenia začlenené do odboru:

- oddelenie správy majetku
- oddelenie komunálnych činností a dopravy
- oddelenie životného prostredia
- oddelenie výstavby

 

Úlohou odboru je najmä:
priamo koordinovať činnosť
- oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia
- metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru, zabezpečuje
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.

zodpovedá za
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
- za predprojektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
- za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- spolupracuje s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- nadväzuje kontakty s potenciálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,

vykonáva
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
- vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta ktoré sú v pôsobnosti odboru
- odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
- personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.

vypracúva
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu

koordinuje
- spoluprácu s útvarom stratégií a projektového manažmentu Mestského úradu
- stanoviská oddelení, začlenených do odboru k materiálom na pracovné rokovania a kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania.
- zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu, koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom,

pripravuje
- podklady pre publicistické a verejné vystúpenia primátora,

 

 


 

 karol ved odb
 Ing. Marcel Karol
 vedúci odboru ekonomiky

kontakt_bar

Oddelenia začlenené do odboru:

- oddelenie financií
- oddelenie daní a poplatkov

Úlohou odboru je najmä:
priamo koordinovať činnosť:
- oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia
- metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,

Zabezpečuje:
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- spoluprácu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR v oblasti rozpočtu a účtovnej evidencie,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.

zodpovedá za:
- financovanie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
- kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správ o plnení rozpočtu,
- spracovanie analýz pre zostavenie rozpočtu,
- vypracovanie návrhov rozpočtu,
- vypracovanie a evidenciu zmeny rozpočtu, rozpočtových opatrení,
- na úseku finančných operácií zodpovedá za spravovanie finančného majetku mesta,
- finančné usporiadanie hospodárenia mesta, navrhovanie spôsobu rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia,
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- zostavovanie účtovných výkazov mesta,
- sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR,
- inventarizáciu záväzkov a pohľadávok,
- tvorbu všeobecne záväzných nariadení na úseku miestnych daní a poplatkov
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
- za predprojektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
- za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- spolupracuje s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- nadväzuje kontakty s potenciálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,

Vykonáva:
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
- vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta ktoré sú v pôsobnosti odboru
- odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
- personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.

Vypracúva:
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu

Koordinuje:
- spoluprácu s útvarom stratégií a projektového manažmentu Mestského úradu
- stanoviská oddelení, začlenených do odboru k materiálom na pracovné rokovania a kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania.
- zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu, koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom,

Pripravuje:
- podklady pre publicistické a verejné vystúpenia primátora,

 


 

 
 Mgr. René Semanišin
 vedúci odboru školstva a kultúry

kontakt_bar

Oddelenia začlenené do odboru:

- oddelenie školstva a športu
- oddelenie kultúry

Úlohou odboru je najmä:
priamo koordinovať činnosť:
- oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia
- metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,
- v oblasti metodického usmerňovania základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Zabezpečuje:
- vydávanie pedagogicko-organizačné pokynov pre riaditeľky materských škôl,
- spracovanie koncepčných zámerov skvalitňovania technického a materiálového stavu na objektoch materských škôl.
- spracovávanie projekty a koncepčné zámery mesta v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športovísk,
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.

zodpovedá za:
- spracovávanie štatistických zisťovaní výkazov o materskej škole a školskej jedálni.
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- samostatné zabezpečenie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v účelových rekreačných zariadeniach,
- zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí ( napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení),
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- tvorbu a pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
- za predprojektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
- za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- spolupracuje s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
- nadväzuje kontakty s potenciálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,

Vykonáva:
- štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
- Vydávanie organizačné pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok,
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
- vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta ktoré sú v pôsobnosti odboru
- odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
- personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.

Vypracúva:
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu

Koordinuje:
- spoluprácu s útvarom stratégií a projektového manažmentu Mestského úradu
- stanoviská oddelení, začlenených do odboru k materiálom na pracovné rokovania a kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania.
- zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu, koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom,

pripravuje :
- podklady pre publicistické a verejné vystúpenia primátora,

 

Aktualizované: Pavol Petrič, 2020-05-26, 15:45 pavol.petric@bardejov.sk