Prečítané: 13069x

Zamestnanci školského úradu:  Mgr. Dana Jazudeková

                                                      Mgr. Eva Bogdanová

     Náplň činnosti školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. 7/2004 - E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona

 a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

 b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

 c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

 d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach:

-          riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,

-          riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,

-          ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,

-          ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.