Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľ spolu s miestom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

                                                         

Adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail

MŠ Gorkého 13, Bardejov

Bc.Mária Šoltésová

054/472 3224

0901 713 503

ms.gorkeho13@gmail.com

MŠ Komenského 24, Bardejov

Mgr.Natália Bombová

054/472 5348

0901 713 501

ms.komenskeho24@gmail.com

MŠ Komenského 47, Bardejov

Slavka Gulová

054/472 2002

0901 713 502

ms.komenskeho47@gmail.com

MŠ Nábrežná 2, Bardejov

Mgr. Ľudmila Drábová

054/472 3136

0901 713 505

ms.nabrezna@gmail.com

MŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 15, Bardejov

Mgr. Božena Gočová Benková

054/474 6572

0901 713 506

ms.lsvobodu@gmail.com

MŠ Nový Sad 24, Bardejov

Mgr. Slavka Pecuchová

054/472 2680

0901 713 504

ms.novysad@gmail.com

MŠ Lipová 37, Bardejovská Nová Ves

Helena Koreňová

054/472 4004

0901 713 507

ms.bnves@gmail.com

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Mgr. Milena Kravcová

0911 874 461 ZŠ
0911 544 004 MŠ

zspodvinbargom@gmail.com
ms.kukorelliho@gmail.com
www.podvinbargom.sk

Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A,085 83 Bardejov

PaedDr.Ján Lazor

054/472 3429 ZŠ
0903 646 132 MŠ

zspodpapiernou@gmail.com/
www.zspapbj.edu.sk

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka

Ul.sv.Jakuba 28, 085 01 Bardejov

Mgr.Jana Kolcunová 0910 852 017  cmsblvasilahopka@gmail.com

Aktualizoval: Ľubomíra Árendášová, Ing., 2019-01-17, 14:12,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám