Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 2021 - 2022
Obsah projektu:
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
- rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
- výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia: 1 031 840,22 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 674 865,41 €
z toho schválená dotácia: 641 122,14 €

„Oprava havarijného stavu strešného plášťa radových rodinných domov v rómskej osade Poštárka v Bardejove“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Dátum podania: 11.08.2017
Doba realizácie: 04/2018 - 05/2018
Obsah projektu:     
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa troch rodinných domov v radovej zástavbe za účelom zlepšenia životných podmienok a kultúry bývania rómskej komunity na Poštárke.
Celkové predpokladané náklady: 16 759,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Schválená dotácia: 12 000 €
„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Mesto Bardejov.“

„Podpora sociálnych služieb v meste Bardejov“
Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb
Dátum podania: 22.12.2015
Doba realizácie: 03/2016 - 06/2016
Obsah projektu:
Nákup osobného motorového vozidla pre skvalitnenie výkonu opatrovateľskej služby na území mesta.
Celkové predpokladané náklady: 12 114,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 539,00 €
Celkové skutočné náklady: 11 880,00 €
Schválená dotácia: 9 000,00 €

„Terénna sociálna práca v meste Bardejov - trvalá súčasť rozvoja mesta“
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia (fond ESF)
Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Dátum podania:  23.02.2010
Doba realizácie: 10/2010 - 05/2012
Obsah projektu:    
Prostredníctvom individuálnej terénnej sociálnej práce riešiť nepriaznivé sociálne a životné situácie dvoch marginalizovaných rómskych komunít v meste Bardejov (Poštárka, Dlhá Lúka).
Celkové predpokladané náklady: 103 740,00 €
z toho požadovaná dotácia: 98 553,00 €
Celkové skutočné náklady: 116 866,97 €
z toho skutočné oprávnené náklady: 91 813,45 €
z toho dotácia: 87 222,78 €

„Realizácia ústredného kúrenia, odvodnenie objektu a úprava priestorov suterénu v nocľahárni Nádej v Bardejove“
Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  26.11.2008 o poskytovaní dotácií.
Program:  Podpora rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Dátum podania: 19.02.2010
Doba realizácie: 06.07.2010 - 31.12.2010
Obsah projektu:    
Realizácia ústredného kúrenia, odvodnenie objektu a úprava priestorov suterénu v nocľahárni Nádej v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 27 778,00 €
z toho požadovaná dotácia: 25 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 27 778,00 €
z toho dotácia: 25 000,00 €

„Odstránenie havarijného stavu kanalizačných domových prípojok, striech a elektroinštalácií -Poštárka Bardejov“
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Program: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity
Dátum podania: 29.12.2009
Doba realizácie: 31.08.2010 - 31.12.2010
Obsah projektu:     
Rekonštrukcia domových kanalizačných prípojok v počte 10 ks, strechy pre 3 domy v radovej zástavbe, elektroinštalácie domov v počte 10 ks na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 34 243,80 €
z toho požadovaná dotácia: 32 531,61 €
Celkové skutočné  náklady: 13 712,19 €
z toho dotácia: 12 000,00 €

„Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb, „ČERGOV“ - BARDEJOV“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum podania: 04.09.2009
Doba realizácie: 04/2010 - 05/2013
Obsah projektu:    
Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (B.N.Ves a D. Lúka).
Celkové predpokladané náklady: 1 479 082,11 €
z toho požadovaná dotácia: 1 405128,00 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 202 143,09 €
z toho dotácia: 1 142 035,94 €

„Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, ul. Toplianska, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum podania: 14.08.2009
Doba realizácie: 10/2008 - 01/2014
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.
Celkové predpokladané náklady: 1 587 096,91 €
z toho požadovaná dotácia: 1 507 742,06 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 567 529,11 €
z toho dotácia: 1 489 152,65 €

„Odstránenie havarijného stavu kanalizačných domových prípojok na sídlisku Poštárka Bardejov“
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Program: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity
Dátum podania: 01.07.2009
Doba realizácie: 10/2009 - 12/2010
Obsah projektu:     
Rekonštrukcia domových kanalizačných prípojok na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove.
Celkové skutočné  náklady: 27 368,42 €
z toho dotácia: 26 000,00 €

„Rekonštrukcia bytových objektov na sídlisku Poštárka – Bardejov
Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Dátum podania:    30.06.2008
Doba realizácie: 10/2008 - 12/2008
Obsah projektu:     
Rekonštrukcia bytových objektov: - zhotovenie vstupných schodov, - oprava (podchytávanie) stropov a povrchové úpravy v suterénnych priestoroch pre zlepšenie kvality života a bývania sociálne slabších obyvateľov mesta na sídlisku Poštárka v Bardejove.
Celkové skutočné náklady: 500 000,00 Sk (16 596,96 €)
z toho dotácia: 500 000,00 Sk (16 596,96 €)

„Terénna sociálna práca v meste Bardejov – ideme ďalej“
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia (fond ESF)
Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Dátum podania:  20.02.2008
Doba realizácie: 10/2008 - 09/2010
Obsah projektu:     
Prostredníctvom individuálnej terénnej sociálnej práce riešiť nepriaznivé sociálne a životné situácie dvoch marginalizovaných rómskych komunít v meste Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 141 213,57  €
z toho požadovaná dotácia: 134 152,89,00 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 122 400,14 €
z toho dotácia: 116 280,13 €

tlacova_sprava_okoncenie_projektu_ideme_dalej

Pdf_32

„Zlepšenie kvality života sociálne znevýhodnených skupín občanov v Bardejove“
Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Dátum podania:  27.04.2007
Doba realizácie: 05/2007 - 11/2007
Obsah projektu: Rekonštrukciou spoločných sociálnych zariadení zlepšiť kvalitu života a bývania sociálne slabších obyvateľov mesta na sídlisku Poštárka v Bardejove.
Celkové skutočné náklady: 672 079,00 Sk (22 308,94 €)
z toho dotácia: 500 000,00 Sk (16 596,96 €)

„Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v meste Bardejov“
Sektorový operačný program: Ľudské zdroje (fond ESF)
Program:  Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach
Dátum podania:  20.01.2005
Doba realizácie: 04/2005 - 12/2007
Obsah projektu:    
Zlepšenie životnej situácie a integrovanie sociálne vylúčenej komunity, podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu s cieľom znížiť sociálnu depriváciu prostredníctvom komunitnej sociálnej práce.
Celkové predpokladané náklady: 3.025.360,00 Sk (100 423,55 €)
z toho požadovaná dotácia: 2.843.838,00 Sk (94 398,13 €)
Celkové skutočné náklady:  3 145 308,00 Sk (104 405,10 €)
z toho oprávnené náklady: 3 145 308,00 Sk (104 405,10 €)
z toho dotácia:  2 924 305,00 Sk (97 069,14 €)

Aktualizovala: Zuzana Graveczová,Ing., 2017-12-08, 14:15, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám