Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“
Výzva č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 13.03.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 08/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na dvoch existujúcich priechodoch pre chodcov: - ul. Nábrežná pri Hoteli Bardejov a ul. Komenského pri I. Základnej škole vybudovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v rozsahu samostatného osvetlenia plochy vodorovného značenia, optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi a s doplnením zvislými dopravnými značkami IP 6 s blikačmi LED svetiel.
Celkové predpokladané náklady: 25 264,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 000,00 €
Schválená dotácia: 24 000,00 €
"Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky"

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Bardejove“
Výzva č. VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 22.08.2017
Doba realizácie: 06/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie ochrany verejných priestranstiev pred požiarmi rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor v Bardejove a tak vytvoriť primerané podmienky pre činnosť požiarneho zboru a umiestnenie požiarnej techniky.
Celkové predpokladané náklady: 33 861,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €
„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 60,9%“

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Dátum podania: 30.06.2017
Doba realizácie: 07/2019-12/2019
Obsah projektu:    
Skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov bytových domov na sídlisku Obrancov mieru nasledovnými aktivitami: - úprava a dokončenie rozostavanej fontány, - úprava a rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ihrísk, zatrávnených plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, - rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, - doplnenie vzrastlej zelene, - vytvorenie miest pre smetné nádoby, - doplnenie verejného osvetlenia.
Celkové predpokladané náklady:  799 927,61 €
z toho požadovaná dotácia: 759 931,23 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 799 927,61 €
z toho schválená dotácia: 759 931,23 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Dátum podania: 30.06.2017
Doba realizácie: 08/2019-06/2020
Obsah projektu:    
Revitalizovať verejné priestranstvo na sídlisku Vinbarg v dvoch zónach:
1.    Pešia zóna na ul. J. Grešáka - úprava spádov spevnených povrchov a možnosť odvedenia dažďových vôd priamo do pôdy prostredníctvom dažďových záhonov a dažďových jám. V okrajových častiach územia budú doplnené stromy, ostanú zachované iba perspektívne jedince. Medzi garážami a pešou zónou bude krovitá vegetácia s rozvoľneným rastom - jej hlavnou úlohou je stabilizácia svahu a funkcia optickej bariéry. Úpravou prostredia sa vytvorí atraktívnejšia oblasť, ktorá bude skutočnou pešou zónou sídliska s možnosťami nákupu a oddychu.
2.    Vnútroblok na ul. arm.gen. L. Svobodu -  dažďová voda,  zachytená z bytových domov, bude zvedená do trávnatej dažďovej záhrady v centrálnej časti vnútrobloku. Ihrisko s betónovou plochou bude rekonštruované,  povrch bude nahradený športovým asfaltom, vybudovaná tenisová a lezecká stena. Existujúca sieť betónových chodníkov bude nahradená parkovými mlatovými chodníkmi, hlavný peší ťah z betónovým a asfaltovým povrchom bude nahradený za dláždený s vodopriepustným povrchom.
Celkové predpokladané náklady: 799 974,11 €
z toho požadovaná dotácia: 759 975,40 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 799 974,11 €
z toho schválená dotácia: 759 975,40 €

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Domu smútku v Bardejove – II. etapa
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 12.03.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 12/2017
Obsah projektu:
Prvá etapa prác bola v čiastočnom rozsahu vykonaná v minulom roku, kedy sa na objekte vymenili vstupné dvere a 6 okien. V rámci druhej etapy sa pokračuje v rekonštrukcii nasledovnými prácami:  výmena 20 pôvodných drevených okien a parapetov za nové (plastové), vysprávky a opravy vnútorných a vonkajších omietok, oprava zatekajúcej strechy asfaltovými hydroizolačnými pásmi, vrátane opráv klampiarskych konštrukcií.
Celkové predpokladané náklady: 16 936,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €
Schválená dotácia: 13 500,00 €

„Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Bardejove“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 06.03.2016
Doba realizácie: 06/2016 - 12/2016
Obsah projektu:
Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku na Mestskom cintoríne v Bardejove v rozsahu: - výmena starých okien za plastové, výmena starých vstupných dverí, oprava zatekajúcej plochej časti strechy, opravy vnútorných omietok, doplnenie vykurovania a ventilácie.
Celkové predpokladané náklady: 36 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 13 500,00 €
Celkové skutočné náklady: 13 600, 00 €
Schválená dotácia: 10 000,00 €

„Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove „Nábrežie rieky Topľa“
Program: Interný grantový program Spolupráca so samosprávami (Nadácie SPP)
Dátum podania:  23.09.2013
Doba realizácie: 01/2014 - 09/2014
Obsah projektu:    
Revitalizácia verejného priestoru so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov, na nábreží rieky Topľa.  Jedná sa o areál, ktorý už z viacerých hľadísk nevyhovuje súčasným požiadavkám bezpečnosti, ako aj štandardnej vybavenosti takýchto verejných priestorov. Cieľom projektu je obnoviť a dovybaviť  tento areál tak, aby sa tu v kultúrnom prostredí mohla spoločne stretávať a rekreovať miestna komunita bez ohľadu na vek, či sociálne postavenie.
Aktivity projektu:
1.    Vypracovanie projektovej dokumentácia revitalizácie mestského areálu oddychu.
2.    Revitalizácia mestského areálu oddychu „Nábrežie rieky Topľa“ v nasledovnom rozsahu:
-    osadenie 5 tlmiacich bezpečnostných podložiek,
-    vybudovanie chodníkov,
-    zrealizovanie spevnenej plochy pod prístreškom,
-    umiestnenie 2 odpadkových košov,
-    terénne úpravy so založením trávnika.
3.    Slávnostné otvorenie revitalizovanej časti areálu.
4.    Komunikácia s verejnosťou, propagácia, publicita projektu a medializácia darcu.
Celkové predpokladané náklady: 19 606,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 18 517,90 €
z toho dotácia: 10 000,00 €
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídel
Opatrenie: 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami.
Dátum podania: 26.06.2013
Doba realizácie: 05/2013 - 09/2015
Obsah projektu:            
Revitalizácia centra mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva.
Aktivity projektu:
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov - obnova a úprava cestných komunikácií, chodníkov pre peších, plôch a komunikácií, výmena verejného osvetlenia a úprava a obnova trávnatých plôch a výsadby stromov v západnej časti centrálnej mestskej zóny mesta, pozostávajúca z 3 stavieb:
·    ul. Partizánska, vrátane dvoch kruhových objazdov,
·    ul. Miškovského 2. etapa,  ul. Hviezdoslavova  2. etapa,
·    Park pri Bazilike Minor
Celkové predpokladané náklady: 2 198 441,99 €
z toho požadovaná dotácia: 2 046 643,21 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 2 110 621,96 €
z toho dotácia: 2 005 090,86 €
„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

tabula revitalizacia cmz

„Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Dátum podania: 26.08.2009
Doba realizácie: 03/2010 - 12/2012
Obsah projektu:     
Zvýšenie bezpečnosti, konkurencieschopnosti a skvalitnenie stavu verejného priestranstva na ulici Dlhý rad v Meste Bardejov prostredníctvom jeho revitalizácie.
Celkové predpokladané náklady: 2 030 329,59 €
z toho požadovaná dotácia: 1 576 887,59 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 288 276,23 €
z toho dotácia: 1 223 862,42 €

„Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov“
Operačný program: Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov Phare ECOSOC (štrukturálny fond PHARE).
Dátum podania:  25.08.2005
Doba realizácie: 12/2005 - 09/2006
Obsah projektu:    
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre  obnovu pamiatkového územia o rozlohe 7,428 ha, vyšpecifikovaného v projekte ako „Obranné múry a priekopy mestského opevnenia – zbytky“ okolo celého historického jadra mesta, zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. Vs.1665 a „Bašty“, tvoriace spolu tzv. Fortifikačný systém mesta.
Celkové skutočné náklady: 3 634 467,46 Sk (120 642,22 €)
z toho oprávnené náklady: 3 634 467,46 Sk (120 642,22 €)
z toho dotácia: 3 449 925,60 Sk (91 104,84 €)

„Rozvoj mesta Bardejov tvorbou nového územného plánu mesta“
Operačný program:  Základná infraštruktúra (štrukturálny fond ERDF)
Opatrenie:  3. 3  Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Dátum podania:  21.12.2004
Doba realizácie: 10/2005 - 09/2007
Obsah projektu:    
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Mesta Bardejov (v členení na textovú a grafickú časť, smernú a záväznú časť).
Celkové predpokladané náklady: 2 500 000,00 Sk (82 984 ,80 €)
z toho požadovaná dotácia: 2 481 000,00 Sk (82 354,11 €)
Celkové skutočné náklady: 1 718 360,00 Sk (57 039,10 €)
z toho oprávnené náklady: 1 718 360,00 Sk (57 039,10 €)
z toho dotácia:  1 632 442,00 Sk (54 187,15 €)

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-07-11, 10:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám