Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
logo20150703 VA 01 logo eu s odkazom na esf male

 

„AKTÍVNI SENIORI“

Základné informácie o projekte:

Výzva: OPV- 2012/2.1/03 - SORO
Nenávratný finančný príspevok: 112 800,87 €
Spolufinancovanie mesta: 5 936,89 €
Trvanie projektu: 01.09.2013 - 31.07.2015

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie.

Cieľová skupina: seniori nad 50 rokov

Mesto Bardejov realizovalo projekt s názvom „Aktívni seniori“, financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške vyše stodvanásť tisíc eur. Projekt zahŕňal sedem rôznych druhov učebných programov, ktoré sa líšili zameraním, obsahom, formou ale aj hodinovou dotáciou: Zdravý životný štýl, Regionálna výchova, Zdravoveda, Internetová komunikácia, Práca s IKT, počítačové zručnosti a práca s internetom, Súčasné umenie a Školenie zamerané na osobnostný rozvoj.

Kurzy boli počas realizácie projektu pre seniorov bezplatné

 

Stručná informácia o projekte:

Mesto Bardejov realizovalo projekt s názvom „Aktívni seniori“, financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške vyše stodvanásť tisíc eur.

Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie bolo hlavným cieľom projektu. Vďaka nemu sa mohli seniori vzdelávať v siedmich vzdelávacích programoch.

Každý Bardejovčan, ktorý dovŕšil 50. rok svojho života najneskôr v roku pred rokom, v ktorom sa realizovala aktivita, do ktorej sa zapojil patril do cieľovej skupiny a mohol sa prihlásiť na výučbu v ľubovoľných moduloch z ponuky podľa vlastného výberu. V týchto programoch sa mali možnosť seniori vzdelávať:

Školenie zamerané na osobnostný rozvoj pomohlo seniorom v predchádzaní konfliktov, stresu, umožnilo im osvojiť si metódy a techniky na zlepšenie koncentrácie pamäti v každodennom živote. Prostredníctvom vzdelávacieho programu zameraného na prácu s IKT sa mali možnosť vzdelávať začiatočníci aj pokročilí, zlepšili si tak počítačové zručnosti.. Ako aktívne starnúť v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, osvojiť si vedomosti o najčastejších ochoreniach, ktoré sa týkajú seniorov a zdravého životného štýlu sa seniori dozvedeli vo vzdelávacom programe zdravoveda. V programe zameranom na internetovú komunikáciu si mohli seniori zlepšiť praktické skúsenosti s internetom a vyhľadávaním informácií pomocou Google, s elektronickou poštou, sociálnymi sieťami a emailovými kontaktmi s úradmi. Veľmi zaujímavý bol program zameraný na zdravý životný štýl, týkajúci sa výživy, zloženia výživy, zásad zdravej výživy, falšovania potravín, výživy pri rôznych ochoreniach. Súčasťou boli aj pohybové aktivity s cvičebnými pomôckami. Regionálna výchova  je významným prostriedkom spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám, najmä upevňovanie národného povedomia u obyvateľov. Poznávanie regiónu, jeho prírodných krás, ako aj oživovanie a zachovávanie kultúrnych, duchovných a historických hodnôt regiónu, to bol ďalší program, ktorého sa seniori mohlii zúčastniť. Získať vedomosti a rozvíjať si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom dedičstve mohli na vzdelávacom programe s názvom súčasné umenie. Pre účastníkov posledných troch programov boli pripravené aj zaujímavé zájazdy. Všetky aktivity a učebné pomôcky boli hradené z prostriedkov projektu.

V meste Bardejov bolo k 31. decembru 2011 podľa údajov ŠÚ SR evidovaných 9 926 seniorov nad 50 rokov, z toho 5 138 seniorov nad 60 rokov. Mesto vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť seniorov. Stará sa o rozvoj psychických a fyzických schopností seniorov. V meste Bardejov existujú 4 denné centrá. Organizovanosť v kluboch seniorov vo všetkých mestských častiach je cca 1 000 občanov. Mesto ako zriaďovateľ denných centier financuje prevádzkové náklady a záujmové aktivity seniorov z vlastných zdrojov. K obľúbeným aktivitám seniorov patrí spev, pohyb, tanec, spoznávanie okolia. Každoročne organizujú kultúrne a športové programy, na ktorých sa prezentuje každý klub seniorov. Seniori v meste sa zapájajú do aktívneho života v meste. Rekonštrukciou a modernizáciou zariadení pre seniorov sa vytvárajú nové možnosti poskytovania sociálnych služieb, ale aj nové priestory pre vzdelávanie, spoločensko – kultúrne či duchovné aktivity seniorov. Práve v novej budove Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“ na Toplianskej ulici je zriadená počítačová miestnosť, z prostriedkov projektu sa taktiež doplnila knižnica, naštartovali sa aktivity pre ďalší rozvoj schopností a zručností, zlepšovanie zdravia a telesnej kultúry účastníkov projektu.

Veríme, že realizáciou vzdelávania účastníci získali schopnosť uplatniť získané vedomosti a zručnosti vo svojom živote pri dosahovaní svojich osobných cieľov. .

 

 

Seniori sa mohli vzdelávať v týchto učebných programoch:

Každý Bardejovčan, ktorý dovŕšil 50. rok svojho života patril do cieľovej skupiny a mohol sa prihlásiť na výučbu v ľubovoľných moduloch z ponuky podľa vlastného výberu.

V projekte bolo naplánovaných 7 rôznych druhov učebných programov, ktoré sa líšili zameraním, obsahom, formou ale aj hodinovou dotáciou.

1. Osobnostný rozvoj (90 účastníkov, 40 hodín):

V rámci aktivity sa uskutočňovali teoretické prednášky a praktické tréningy.

 1. tréning a aktivizácia mozgu, poznávacie funkcie a rozumové schopnosti seniorov
 2. metódy a techniky na zlepšenie koncentrácie pamäti v každodennom živote
 3. budovanie rezervnú mozgovú kapacitu
 4. predchádzanie konfliktom, stresu
 5. efektívne metódy odreagovania sa a asertívne správanie
 6. prevencia demencií prostredníctvom tréningu mozgu, poznávacích funkcií a pamäti

2. Práca s IKT, počítačové zručnosti a práca s internetom

V rámci aktivity sa uskutočňovali teoretické prednášky a praktické tréningy:

   A. Začiatočníci (44 účastníkov, 40 hodín):

   1. samostatná práca s počítačom

   2. využívanie základných možností MS Office – MS Word, MS Outlook, MS Excel, Internet,

   3. vyhľadávanie informácií pomocou Google, elektronická pošta, sociálne siete.

   B. Pokročilí (46 účastníkov, 30 hodín):

   1. aktívne využívanie kancelárskeho softvéru MS Windows, MS Word -u, MS Excel-u,

   2. internet a multimédiá

   3. komunikácia v sieti, komunikačné programy

   4. grafické programy – prehliadač obrázkov, práca s obrázkami

3. Zdravoveda (90 účastníkov, 40 hodín)

V rámci aktivity sa uskutočňovali teoretické prednášky:

1. aktívne starnutie v dobrej fyzickej a psychickej kondícii,

2. najčastejšie ochorenia, ktoré sa týkajú seniorov,

3. prevencia a príznaky najčastejších ochorení,

4. problematika civilizačných ochorení, ktoré súvisia so starobou,

5. zdravá výživa

6. Iné oblasti zdravého životného štýlu

 

4. Internetová komunikácia (80 účastníkov, 40 hodín)

V rámci aktivity sa uskutočňovali teoretické prednášky a praktické tréningy:

 1. vyhľadávanie informácií pomocou Google,
 2. elektronická pošta, sociálne siete,
 3. emailový kontakt s úradmi

5. Zdravý životný štýl (80 účastníkov, 40 hodín)

V rámci aktivity sa uskutočnili prednášky a praktické cvičenia zamerané na výživu zdravých osôb, zloženie výživy, zásady zdravej výživy, telovýchovné aktivity a cvičebné programy vhodné pre seniorov:

 1. falšovanie potravín, aditívne látky v potravinách, alergie z potravín
 2. výživa pri osteoporóze, pri riziku kardiovaskulárnych chorôb, poruchy metabolizmu a výživa, obezita, diabetes melitus, prevencia nádorových ochorení
 3. cvičenia na uvoľnenie svalstva, kĺbov, správne dýchanie, koncentráciu, koordináciu pohybov a správne držanie tela
 4. fit lopta – koordináciu pohybov, držanie tela
 5. využívanie rôznych cvičebných pomôcok – správne dýchanie, koordinácia pohybov
 6. cvičenie na podložke

 6. Regionálna výchova (80 účastníkov, 40 hodín)

V rámci aktivity sa uskutočňovali prednášky a návštevy významných objektov regiónu:

 1. prírodné a kultúrne pozoruhodnosti nášho regiónu,
 2. oživovanie a zachovávanie kultúrnych, duchovných a historických hodnôt regiónu
 3. spoznávanie regiónu – návštevy vybraných objektov a regiónov

 7. Súčasné umenie (80 účastníkov, 40 hodín)

V rámci aktivity sa uskutočňovali prednášky, praktické aktivity a návštevy kultúrnych stánkov:

 1. poznávanie kultúry, miestne, národne, európske a svetové kultúrne dedičstvo
 2. rozvíjanie vizuálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti
 3. hlavné umelecké druhy, porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorby
 4. umenie v živote jednotlivca

Jeden senior sa mohol zúčastniť jednej alebo aj viacerých aktivít. O zaradení do kurzu rozhodovalo poradie prihlásenia. Záujemcov o možnosti zapojenia sa do projektu a náboru do kurzov sme informovali aj na stránke mesta www.bardejov.sk.

 

 

Prihlasovanie záujemcov o vzdelávanie:

Podmienky vzdelávania v projekte

 1. Vzdelávanie seniorov organizovalo Mesto Bardejov v termíne od 01.09.2013 do 31.07.2015. (termín ukončenia bol predĺžený do konca júla)
  Do vzdelávania boli zaradení len tí účastníci, ktorí úplne vyplnili prihlášku a odovzdali ju na podateľni MsÚ alebo ju zaslali poštou na adresu Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov.
 2. Účastník sa svojím podpisom záväzne prihlásil na vybrané programy vzdelávania a zúčastňoval sa vybraného druhu vzdelávania. Vzdelávanie bolo bezplatné.
 3. Mesto Bardejov si vyhradilo právo nezaradiť záujemcu na všetky ním vybrané druhy vzdelávania z dôvodu naplnenia kapacít.
 4. Účastníci vzdelávania súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých mestu Bardejov pre potreby projektu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihláška záujemcu o vzdelávanie

Záujemci o vzdelávanie museli vyplniť PRIHLÁŠKU (elektronicky alebo perom), vlastnoručne ju podpísať a doručiť na MsÚ v Bardejove.

Záujemcom o vzdelávanie mohol byť každý občan z okresu Bardejov, ktorý dovŕšil 50. rok svojho života najneskôr v roku pred rokom, v ktorom sa realizovala aktivita, do ktorej bola daná osoba zapojená.

Ďalšie informácie o realizovanom projekte:

 • PhDr. Tatiana Fedáková - tel.: 054 / 4862 105
 • Mgr. Alena Priščáková - tel.: 054 / 4862 106

 

Prihláška

Záväzná prihláška účastníka vzdelávania v rámci projektu „Aktívni seniori“ spolufinancovaný Európskou úniou (verzia DOC)

ikona word
Záväzná prihláška účastníka vzdelávania v rámci projektu „Aktívni seniori“ spolufinancovaný Európskou úniou (verzia PDF) ikona pdf

 

 

Fotodokumentácia: (bude čoskoro doplnená)

Regionálna výchova

 

Životný štýl

 

Internetová komunikácia

 

Súčasné umenie

 

Práca s IKT, počíačové zručnosti a práca s Internetom

 

 Zdravoveda

 ZdravovedaIMG 0590 ZdravovedaIMG 0639

 

logo20150703 VA 01 logo eu s odkazom na esf male

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Aktualizácia: 2016-03-15 Mgr. Gibeľová

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám