Prečítané: 2253x

       

Názov a sídlo prijímateľa:  Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Názov projektu: Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020K195

Miesto realizácie projektu: Bardejov, okres Bardejov

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Výška NFP: 64 955,41 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 05/2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2020

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie školskej knižnice na Základnej škole, Komenského v Bardejove. Aktivita v sebe zahŕňa obstaranie technického a technologického vybavenia, nábytku a knižničného fondu.  Súčasťou sú aj stavebné úpravy troch miestností a to administratívy knižnice, čitárne a knižnice. Projekt bude realizovaný v rámci dvoch hlavných aktivít.

Hlavná aktivita  projektu č.1  „Vybudovanie školskej knižnice“

Aktivita v sebe zahŕňa obstaranie technického a technologického vybavenia školskej knižnice, nábytku a knižničného fondu.  Školská knižnica bude vybavená technickým a technologickým vybavením pozostávajúcim z 1 počítača pre školského knihovníka,  5 notebookov pre používateľov knižnice,

5 tabletov pre používateľov školskej knižnice, 1 knižnično-informačného systému, 1 čítačky čiarových kódov, 1 tlačiarne/kopírovacieho stroja/skenera, 1 televízora, 1 DVD prehrávača, 1 dataprojektora  a 1 premietacieho plátna. Okrem toho sa obstará nábytok a to 15 knihovníckych regálov, 1 knihovnícky regál na časopisy, 1 knihovnícky vozík, 20 stolov do študovne, 20 stoličiek do študovne a 1 stolička pre školského knihovníka. Súčasťou projektu je aj nákup knižničného fondu a to písomných, obrazových, audiovizuálnych,  zvukových a elektronických dokumentov.

Hlavná aktivita  projektu č.2  „Stavebno-technické úpravy“

V rámci tejto aktivity sa  zrealizujú stavebné úpravy troch miestností a to administratívy knižnice, čitárne a knižnice. Riešené priestory sa nachádzajú v objekte základnej školy. Stavebné úpravy pozostávajú zo  zamurovania pôvodných otvorov, nanesenia vnútorných omietok a  montáže 2  plastových okien,  sadrokartonového podhľadu,  dlažby, obkladu a podlahy z linolea a vnútornej maľby.

Spolu s hlavnou aktivitou projektu budú realizované aj podporné aktivity riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti projektu.

Realizáciou projektu Mesto Bardejov naplní  3 merateľné  ukazovatele:

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 950

P0297 Počet podporených knižníc: 1

P0327 Počet podporených základných škôl: 1

 

 Fotogaléria: