Prečítané: 3612x

Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 21.09.2017
Doba realizácie: 08/2019 - 05/2021
Obsah projektu:    
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom výstavby nového cyklochodníka pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka v celkovej dĺžke 818 m, vybudovanie cyklolávky a verejného osvetlenia. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, zväčšenie existujúcej siete cyklochodníkov v meste, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku, zníženie hluku a vibrácií z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €
z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €
z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-07-11, 10:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk