Prečítané: 13201x

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Dátum podania: 29.10.2021
Doba realizácie: 04/2022 - 11/2022
Obsah projektu:
Výstavba novej akumulácie vody pre mestskú časť Bardejovský Mihaľov a rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete. Navrhovaná je výstavba vodojemu o objeme 150m3, ktorý zabezpečí gravitačné zásobovanie spotrebiska v celom rozsahu. Prívod vody do vodojemu je navrhnutý výstavbou výtlačného potrubia z jestvujúcej čerpacej stanice, ktorá bude vystrojená ponorným čerpadlom. Vodojem bude vybudovaný z prefabrikovanej nádrže 150m3 a pridruženej manipulačnej komory. Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete je navrhnuté výstavbou dvoch vetiev s napojením do jestvujúceho potrubia. Pre zabezpečenie chodu a prevádzky vodojemu je navrhnuté vybudovať elektrickú NN prípojku s napojením na jestvujúcu el. NN sieť.
Celkové predpokladané náklady: 474 036,71 €
z toho požadovaná dotácia: 450 330,00 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov - 10/2021“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Dátum podania: 28.10.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu zberu a spracovaniu vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne (ďalej BRKO) a stabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a toprostredníctvom: technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO (rotačný triedič, fermentor CSC 30 m3), zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci komunálnej bytovej výstavby (zberné nádoby 300 ks 660 lit. a 500 ks 240 lit., hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO podľa hygienických a právnych predpisov).
Celkové predpokladané náklady: 172 008,00 €
z toho požadovaná dotácia: 172 008,00 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 29.10.2021
Doba realizácie: 02/2022 – 09/2022
Obsah projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na nám. arm. gen. L. Svobodu č.15 v Bardejove z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Projekt rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu klampiarskychkonštrukcií, parapetných dosák, demontáž a montáž bleskozvodu.
Celkové predpokladané náklady: 579 593,35 €
z toho požadovaná dotácia: 550 613,68 €

„Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 13.10.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Veterná až po križovatku ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou 1/77 a vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.
Celkové predpokladané náklady: 216 171,60 €
z toho požadovaná dotácia: 205 363,02  €

„Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Dátum podania: 30.08.2021
Doba realizácie: 10/2022 - 09/2023
Obsah projektu:    
Prístavbou k existujúcemu objektu materskej školy v Bardejovskej Novej Vsi rozšíriť kapacitu danej materskej školy o 25 nových miest a tak zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti vo veku 3 až 6 rokov, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 223 750,00 €
z toho požadovaná dotácia:  212 562,50 €

„Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 8. REACT-EU
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Dátum podania: 30.08.2021
Doba realizácie: 11/2021 – 10/2023
Obsah projektu:    
Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Projekt podporí 22 zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí poskytnú nové, inovatívne služby 35 osobám v ich domácom prirodzenom prostredí.
Celkové predpokladané náklady: 359 040,00 €
z toho požadovaná dotácia:  359 040,00 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 11/2020 - 12/2022
Obsah projektu:    
Úprava vnútrobloku na sídlisku Družba v jeho západnej časti s dôrazom na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia a zlepšenie kvality života v meste. Realizovaním projektu vznikne na sídlisku park s rôznymi plochami určenými na športovo-pohybové aktivity a relax pre všetky vekové kategórie obyvateľov sídliska.
Celkové predpokladané náklady: 1 263 583,42 €
z toho požadovaná dotácia: 1 200 404,25 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 08/2020 – 02/2023
Obsah projektu:    
Navrhované územie je v projekte rozdelené  na 2 celky pomenované ako Vnútroblok Grešákova ul. a časť Pri plavárni. V riešených častiach dochádza ku kompletnej revitalizácii. Jedná sa o výmeny poškodených povrchov za nové vodopriepustné povrchy, výmenu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia, v časti pri Plavárni s doplnením fontány, záhradného amfiteátru, altánku a športových prvkov. Navrhované riešenie má výrazne doplnenú výsadbu zelene - vzrastlej, kríkovej aj záhonov.
Celkové predpokladané náklady: 1 031 105,13 €
z toho požadovaná dotácia: 979 549,87 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.08.2020
Doba realizácie: 08/2020 – 10/2021
Obsah projektu:   
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie,
2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 €
z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

 

 

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2021-11-11 15:15, zuzana.graveczova@bardejov.sk