Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

Kancelária prednostu mestského úradu

 

1/ Kancelária prednostu mestského úradu má osobitné samostatné postavenie vo vnútornej štruktúre Mestského úradu na úrovni oddelenia, je priamo riadená prednostom Mestského úradu a člení sa na

- sekretariát prednostu,
- referát informatiky,
- útvar právny a priestupkov,
- útvar stratégií a projektového manažmentu.

2/ Úlohou kancelárie prednostu mestského úradu je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii prednostu Mestského úradu,
- prijímanie oficiálnych hostí a návštev,
- organizovanie všetkých porád prednostu Mestského úradu (zápisnice a kontrola úloh),
- evidencia došlej pošty adresovanej prednostovi Mestského úradu a sledovanie jej vybavovania,
- účasť na rokovaniach MsR a MsZ, kde zamestnankyňa kancelárie plní úlohu zapisovateľky a vyhotovuje z týchto rokovaní uznesenia MsR a MsZ a zápisnice,
- príprava pozvánky na rokovanie MsR a MsZ, časových a obsahových plánov zasadnutí MsR a MsZ,
- príprava kompletných materiálov zo zasadnutí MsR a MsZ pre elektronickú archiváciu,
- vedenie agendy interpelácií poslancov MsZ, postúpenie interpelácií príslušným oddeleniam MsÚ a organizáciám na vybavenie a sledovanie ich vybavenia,
- spolupráca a účasť sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta,
- zverejňovanie informácií zo zasadnutí MsZ na internete v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
- vedenie evidencie tuzemských služobných ciest zamestnancov mesta,
- vykonávanie ďalších činností zabezpečujúcich riadny chod sekretariátu prednostu Mestského úradu podľa pokynov prednostu Mestského úradu.
- budovanie a zabezpečovanie fungovania všetkých zložiek informačného systému mesta (hardware, software, LAN, dáta, e-mail, www), ako i ostatného software (kancelársky SW a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.),
- získavanie digitálnych dát z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia a iní ),
- plnenie úloh na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu a vykonávanie funkcie správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami,
- zabezpečovanie servisu a prevádzky hardware a software Mestského úradu
- zabezpečovanie digitalizácie dát, konverzie dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzy dát, antivírové opatrenia
- plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti, výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike
- nákup nového hardware, software a ostatných informačných technológií, správa koncových uzlov internetu a komunikačnej siete
- zabezpečovanie bezporuchového chodu telekomunikačnej siete
- tvorba a aktualizácia koncepcie budovania Mestského informačného systému / ďalej len MIS/
- zabezpečovanie aktualizácie jednotlivých podsystémov v nadväznosti na zmenu legislatívy
- evidencia hardware a software, vypracovanie podkladov pre inventarizáciu a vyraďovanie,
- vykonávanie prezentačných, publikačných a grafických prác pre potreby mesta
- zabezpečovanie elektronickej komunikácie Mestského úradu s okolím, školenia a poradenstvo pre užívateľov MIS
- sledovanie vývoja v oblasti IT s možnosťou jeho využitia v MIS
- diagnostikovanie a následné odstraňovanie chyby počítačových systémov a sietí, príprava a predkladanie zásad a postupov prednostovi Mestského úradu za účelom prevencie zlyhania počítačových systémov
- zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania zamestnávateľa v súdnych sporoch
- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy
- koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania
- vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- vypracovávanie vnútroorganizačných predpisov mesta, interných smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy
- vypracovávanie právnych stanovísk v oblasti samosprávy
- poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa
- koordinácia činnosti oddelení spojená so sledovaním dodržiavania postupu pri uplatňovaní Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií
- vedenie dokumentácie právnych predpisov, právnych noriem mesta, centrálnej evidenciu všetkých zmlúv mesta,
- zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,
- kontrola uznesení prijímaných MsZ s legislatívnymi normami,
- vybavovanie agendy na úseku prevencie kriminality a priestupkov a zabezpečovanie prípravy a výkonu individuálnych právnych aktov,
- prejednávanie priestupkov v pôsobnosti mesta podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- prejednávanie priestupkov a správnych deliktov, ktoré podľa osobitných predpisov patria do pôsobnosti samosprávy,
- zabezpečovanie súčinnosti so subjektmi prevencie v rámci verejnej správy, policajným zborom, mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi,
- podieľať sa na tvorbe a hodnotení preventívnych aktivít v spolupráci s mestskou políciou,
- uskutočňovať konzultačnú činnosť v oblasti prevencie kriminality.
- sledovanie informácií o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, dotácií ministerstiev a iných zdrojov v záujme skvalitnenia rozvoja mesta Bardejov,
- centrálna evidencia projektov a projektových zámerov, vrátane ich publicity na webovej stránke mesta,
- koordinačná, metodická a poradenská činnosť jednotlivým oddeleniam v rámci využívania finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov,
- komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi v prípade, že sa Mesto rozhodne pre takúto formu zabezpečenia projektu,
- zabezpečovanie implementácie schválených projektov v súlade s možnosťami Mesta interným alebo externým spôsobom.

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám