Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

S M E R N I C A

PRIMÁTORA MESTA Č. 6/2006 K UPLATŇOVANIU

ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODE INFORMÁCIÍ

───────────────────────────────────────────────────

          Primátor mesta ako štatutárny orgán podľa § 13 ods. 5 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a  t ú t o  s m e r n i c u :

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Táto smernica upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám, ktoré je Mesto Bardejov ako povinná osoba povinné zverejňovať o výkone samosprávy podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií" alebo „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“).
 2. Každá fyzická osoba (občan SR príp. cudzinec) alebo právnická osoba (so sídlom v SR príp. so sídlom v zahraničí) môže Mesto Bardejov (ďalej len „mesto“) požiadať o sprístupnenie informácie, ktorú má k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia poskytuje.

 

Čl. 2

Povinné zverejňovanie informácií

 1. Mesto ako povinná osoba je povinné zverejniť tieto informácie:
 2. a) spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a  kompetencie,
 3. b) organizačnú štruktúru,
 4. c) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,
 5. d) informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh,  podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 6. e) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 7. f) postup mesta pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 8. g) prehľad najdôležitejších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu,
 9. h) sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony,
 10. ch) sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
 11. i) termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 12. j) zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 13. k) texty predložených návrhov všeobecne záväzných  nariadení mesta pred ich schválením,
 14. l) texty schválených všeobecne záväzných nariadení mesta,
 15. m) prehľady o účasti poslancov na zasadnutiach mestského  zastupiteľstva,
 16. n) výpisy o hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva  po každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 17. Okrem informácií uvedených v ods.1 tohto článku mesto zverejňuje aj ďalšie informácie, a to najmä:
 18. a) uznesenia mestského zastupiteľstva,
 19. b) rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok pred jeho schválením,
 20. c) záverečný účet mesta za príslušný kalendárny rok pred  jeho schválením,
 21. d) návrh na prijatie úveru pred jeho schválením,
 22. e) územný plán mesta a jeho zmeny pred ich schválením,
 23. f) materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva okrem materiálov, o ktorých sa bude rokovať na neverejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ako aj ďalšie informácie, ak to ustanoví osobitný zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o tom rozhodne primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo.
 24. Mesto je povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ak tento majetok previedlo, alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:
 25. a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 26. b) adresa pobytu alebo sídlo,
 27. c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
 28. Informácie uvedené v odseku 3 tohto článku, sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.  
 29. Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzavrelo mesto a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy1), alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom mesta, štátu, vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
 30. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje na webovom sídle mesta bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.
 31. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa jej účastníci nedohodnú, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
 32. Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
 33. Mesto na písomné požiadanie vydá účastníkovi zmluvy potvrdenie o zverejnení zmluvy. Pri zverejnení zmluvy , ktorá na vznik, zmenu a zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností mesto zašle písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.
 34. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhoduje jej prvé zverejnenie.
 35. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého zo zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti.
 36. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
 37. Mesto na svojej webovom sídle zverejňuje objednávky tovarov a služieb v štruktúrovanej a prehľadnej forme, to neplatí ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
 38. Údaje o objednávke mesto zverejní do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.
 39. Objednávky sa zverejňujú nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
 40. Zverejňovanie faktúr sa uskutočňuje na webovom sídle mesta najneskôr do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Faktúry sa zverejňujú nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.  

 

Čl. 3

Spôsob a rozsah zverejnenia

 Mesto zverejňuje informácie uvedené v čl. 2 spôsobmi, ktoré umožujú hromadný prístup a to najmä:

 1. a) na úradnej tabuli - informácie uvedené v čl. 2 ods.1  písm. i), k), l), m) a v čl.2 ods. 2 písm. a) - e),
 2. b) prostredníctvom webového sídla mesta - všetky informácie uvedené  v čl. 2, 
 3. c) prostredníctvom infokanálu Bardejovskej televízie -  informácie uvedené v čl. 2 ods.1 písm. a), b), c), d),  e), f), h), ch), i), l), m), n) a v čl. 2 ods. 2 písm. a),
 4. d) na oddelení vnútorných vecí - informácie uvedené v  čl. 2 ods.1 a v čl. 2 ods. 2 písm. a).

 

Čl. 4

Obmedzenia prístupu k informáciám

 1. Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona2) alebo je predmetom bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, príslušný zamestnanec konajúci za mesto (ďalej len „príslušný zamestnanec“) ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.
 2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a informácie o osobných  údajoch  fyzickej  osoby,  ktoré  sú  spracúvané v  informačnom systéme za

podmienok ustanovených osobitným zákonom3), príslušný zamestnanec sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

 1. Informácie označené ako obchodné tajomstvo mesto nesprístupní.  
 2. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva príslušný zamestnanec tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
 3. V prípade, ak ide o sprístupnenie informácie, ktorá bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu mesta písomne oznámila, že so sprístupnením nesúhlasí, takáto informácia nebude sprístupnená. Ak na výzvu mesta neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do 7-mich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená.
 4. Na obmedzenie prístupu k informáciám sa v plnom rozsahu použije aj Smernica primátora mesta č. 2/2000 upravujúca povinnosť mlčanlivosti zamestnancov Mesta Bardejov.

 

Čl. 5

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

 

 1. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácie sa evidujú. Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí vedie sekretariát primátora. Pri evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Registratúrneho poriadku s tým, že centrálna evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
 2. a) dátum podania žiadosti,
 3. b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia  informácie,
 4. c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií,  vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
 1. d) podanie opravného prostriedku.
 2. Ak je žiadosť podaná ústne alebo telefonicky, príslušný zamestnanec o nej spíše záznam o prijatí ústnej (telefonickej) žiadosti o informáciu podľa prílohy č. 3  tejto smernice, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku a tento záznam zaeviduje ako spis vyžiadaním spisového čísla a spisového obalu z podateľne. Pri podaní žiadosti faxom, nie je potrebné vyhotoviť úradný záznam, ale faxový papier je potrebné prefotiť a doložiť do spisu. Pri podaní žiadosti e-mailom sa zaeviduje do spisu hmotná podoba e-mailu.
 3. Každá žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:
 4. a) označenie povinnej osoby, t.j. Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,
 5. b) označenie žiadateľa

 - ak ide o fyzickú osobu jej meno, priezvisko,  bydlisko,

 - ak ide o právnickú osobu jej názov alebo obchodné  meno a sídlo,

 1. c) vymedzenie toho, aké informácie žiadateľ požaduje sprístupniť,
 2. d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 3. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku, bude žiadateľ písomne vyzvaný, aby ju v lehote minimálne 7 dní doplnil. Písomná výzva zároveň bude obsahovať poučenie o tom, ako je potrebné doplnenie urobiť.
 4. V prípade, že napriek výzve, žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nie je možné pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.
 5. Ústnu žiadosť vybavujú primátor mesta alebo jeho zástupcovia, vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci v rámci svojich kompetencií a náplne práce.
 6. Vybavenie žiadosti je možné týmito spôsobmi:
 7. a) poskytnutím požadovanej informácie - najmä ústne,  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si  odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na  technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s  požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou,  elektronickou poštou,
 8. b) odložením žiadosti (podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií), ak je  žiadosť neúplná a napriek výzve žiadateľ žiadosť  nedoplní,
 9. c) postúpením žiadosti príslušnej povinnej osobe z dôvodu  nepríslušnosti ( podľa § 15 zákona oslobode informácií),
 10. d) neposkytnutím informácie alebo len čiastočným  poskytnutím informácie.
 11. O každom vybavení žiadosti, ktorým sa sprístupnia informácie v plnom rozsahu a stanoveným spôsobom sa urobí rozhodnutie zápisom v spise podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 tejto smernice, ktoré podpisuje primátor mesta. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 12. Ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 4 tejto smernice s uvedením dôvodu nesprístupnenia, ktoré podpisuje prednosta MsÚ.
 13. Ak sa v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovaná informácia alebo sa nevydá rozhodnutie, pričom informácia sa nesprístupní, má sa za to, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa sprístupnenie informácie odmietlo. Proti takejto forme rozhodnutia nesprístupniť informáciu môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tzv. fiktívneho rozhodnutia, pričom za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti.

 

 

Čl. 6

Lehoty

 1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, príslušný zamestnanec môže najneskôr do 5-tich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
 3. Žiadosť o sprístupnenie informácie príslušný zamestnanec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-mich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 4. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Žiadateľovi sa bezodkladne, najneskôr však do 8-mich pracovných dní odo dňa začatia plynutia lehoty na vybavenie žiadosti písomne oznámi predĺženie lehoty, pričom sa uvedie dôvod predĺženia lehoty.
 5. Ak predmetom žiadosti je sprístupnenie informácií, ktoré mesto nemá k dispozícii, a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5-tich dní tej povinnej osobe, ktorá má tieto informácie k dispozícii, pričom postúpenie bezodkladne oznámi žiadateľovi. V tomto prípade lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, kedy žiadosť dostala osoba, príslušná vo veci konať.

 

Čl. 7

Opravné prostriedky

 

 1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti sprístupniť požadovanú informáciu môže žiadateľ podať odvolanie.
 2. Odvolanie je možné podať do 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie.
 3. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Bardejove.
 4. Ak do 15-tich dní od doručenia odvolania primátor mesta o odvolaní nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona4).

 

Čl.8

Úhrada nákladov

 

 1. Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne, s výnimkou úhrad uvedených v prílohe č. 2 tejto smernice.
 2. Podrobnosti úhrad vzniknutých materiálnych nákladov sú upravené vyhláškou MF SR 5).

 

Čl. 8a

Opakované použitie informácií

 

 1. Opakovaným použitím informácie je použitie informácie, ktorú má mesto k dispozícii,   na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh mesta. Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh.
 1. Informáciou na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa tohto ustanovenia nie je počítačový program.
 1. Mesto je povinné sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže mesto zverejniť aj bez žiadosti.
 1. Ak príslušný zamestnanec sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu nahlási prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy údaje o webových sídlach, na ktorých budú zverejnené.
 1. V prípade opakovaného použitia informácií je mesto povinné sprístupniť tieto informácie všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.

Čl. 8b

Podmienky opakovaného použitia informácií

 1. Mesto môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. Ak mesto zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti a neurčí podmienky ich opakovaného použitia, je vo vzťahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), udelená verejná licenci v zmysle § 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon na všetky spôsoby použitia známe v čase jej udelenia v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.

       2.  Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú

 1. a)  požiadavky prístupu najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie sprístupnenia informácií na účel opakovaného použitia,
 1. b) povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií - je to najmä:

- povinnosť označovať povinnú osobu, t.j. mesto, ktorá na účel opakovaného použitia informácie poskytla, a

- obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií, pričom zmenou obsahu informácií nie je oprava nesprávnej alebo neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií, ak je pôvodná informácia označená.

 1. Ak mesto určí podmienky opakovaného použitia informácií, tieto musia platiť pre každého zo žiadateľov rovnako. Podmienky použitia informácií musia byť určené tak, aby boli v súlade so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy6), nediskriminačné a  obmezovali možnosť opakovaného použitia informácií len v nevyhnutném miere.
 1. Mesto zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle.  V prípade ak mesto zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle.     

Čl. 8c

Forma sprístupnenia opakovaného použitia informácií

 

 1.  Mesto   sprístupňuje   informácie   na  účely  ich  opakovaného  použitia  v  podobe

a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky; prednostne však v elektronickej podobe, a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje7) umožňujúce automatizované spracovanie8) spolu s ich metaúdajmi9). Formáty a metaúdaje by mali v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne technické štandardy, ktorými sa rozumejú písomné pravidlá s podrobným uvedením špecifikácií požiadaviek na zaistenie schopnosti rôznych softvérov vzájomne si poskytovať služby a efektívne spolupracovať.

 1. Mesto nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané  v  štruktúre  alebo  vo  formátoch10)  podľa kritérií určených žiadateľom a nemá povinnosť zabezpečiť osobitné technické riešenie prepojenia alebo pripojenia žiadateľa, ak požiadavky žiadateľa presahujú rámec jednoduchej operácie. Mesto nemá  povinnost  pokračovať  vo  vyhotovovaní  a  uchovávaní informácií na účely ich opakovaného použitia prostredníctvom inej osoby.

 

Čl. 8d

Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií

 

 1. Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem všeobecných náležitostí uvedených v čl. 5 ods. 3 tejto smernice uvedie údaj o tom, či
 1. a) informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
 1. b) použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
 1. Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, mesto vybaví žiadosť podľa čl. 5 až 8 tejto smernice.  

Čl. 8e

Lehoty na vybavenie žiadosti o opakované použitie informácií

 

 1. Lehota na vybavenie žiadosti o opakované použitie informácií je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže mesto predĺžiť túto lehotu, najviac však o 20 pracovných dní.
 1. Predĺženie lehoty mesto oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Čl. 8f

Opravné prostriedky pri opakovanom použití informácií

 

 1. Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu mesta, ktorým
 2. a) nesprístupnilo žiadateľovi informácie, nesprístupnilo všetky požadované informácie, obmedzilo prístup k informáciám, alebo ak v zákonnej lehote nevydalo rozhodnutie,
 3. b) nesprístupnilo žiadateľovi informácie z dôvodu nesplnenia podmienok podľa čl. 8b ods. 2 tejto smernice,
 4. c) zrušilo opakované použitie informácií z dôvodu, že žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií,
 5. d) mesto sprístupnilo informácie na účel ich opakovaného využitia a žiadateľ sa domnieva, že neboli dodržané rovnaké podmienky podľa čl. 8a ods. 5 tejto smernice.
 6. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Bardejove.

Čl. 8g

Úhrada nákladov za opakované použitie informácií

 1. Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom mesta a môže byť jednorázová alebo opakovaná.
 1. Úhrada za opakované použitie informácií sa vypočíta ako súčet nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií mesta, so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, s odoslaním informácií žiadateľovi a s vynaloženou ľudskou prácou. Náklady na ľudskú prácu podľa predchádzajúcej vety sa vypočítajú podľa počtu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Táto smernica je vydaná s účinnosťou od 1.7.2006 ako súčasť vnútorných noriem zamestnávateľa a každý vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť, aby s ňou boli oboznámení všetci zamestnanci v jeho riadiacej pôsobnosti.
 2. Zrušuje sa Smernica primátora mesta č. 1/2001 k uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií schválená s účinnosťou od 15.1.2001.  
 3. Smernica bude prístupná každému zamestnancovi cez mestský informačný systém počítačovou formou a uložená v písomnej forme na oddelení vnútorných vecí.
 4. Súčasťou tejto smernice sú tieto prílohy:

 - príloha č. 1: Informácie, ktoré je mesto povinné  zverejniť podľa § 5 ods.1 zák.č.211/2000 Z.z. o slobode  informácií,

 - príloha č. 2: Sadzobník úhrad za sprístupnenie  informácií podľa § 21 zák.č. 211/2000 Z.z. o slobode  informácií,

 - príloha č. 3: Vzor úradného záznamu o prijatí ústnej  resp. telefonickej žiadosti o informáciu,

- príloha č. 4: Vzor rozhodnutia o nesprístupnení  informácie

- príloha č. 5: Vzor rozhodnutia o zápise v spise

 1. Zmeny a doplnky tejto smernice sú vydané s účinnosťou od 9.11.2010.
 2. Zmeny a doplnky tejto smernice sú vydané s účinnosťou od 1.8.2013.
 3. Zmeny a doplnky tejto smernice sú vydané s účinnosťou od 1.10.2018.

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1) § 3 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

2) Napr. zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3)zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a nariadenie GDPR

4) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku

5) vyhláška MF SR č. 481/2000 Z. z.

6) Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

7) § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.

8) § 51 ods. 2 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

9) § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

10) § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

Príloha č. 1

Informácie, ktoré je mesto povinné zverejniť

podľa § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

 Informácie podľa písm. a) cit. zák. ustanovenia:

 1. Mesto Bardejov je zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 24.11.1990 a ktorý v § 1 a § 22 ustanovuje základnú všeobecnú charakteristiku obce - mesta, ako subjektu práv a povinností.

 Postavenie obce - mesta upravuje aj Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v štvrtej hlave, v článkoch 64 - 71.

 1. Právomoci mesta a jeho orgánov upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút mesta Bardejov a Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov. Popis organizačnej štruktúry a organizáciu mestského úradu upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove. Okrem toho právomoci mesta upravujú aj ďalšie zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, z ktorých najdôležitejšie sú uvedené v informáciách podľa § 5 ods. 1 písm.e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.

Informácie podľa písm. b) cit. zák. ustanovenia:

 1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie umožňujúce hromadný prístup:
 2. a) Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, budova MsÚ -  úradná tabuľa
 3. b) webové sídlo Mesta Bardejov:  http: //www.bardejov.sk

e-mail: mesto@bardejov.skpodatelna@bardejov.sk

 1. c) infokanál Bardejovskej televízie - podľa vysielacieho  času vyhradeného na teleinformácie,
 2. Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh,  podnet, sťažnosť alebo iné podanie

poštou: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,

e-mailom: mesto@bardejov.sk, podatelna@bardejov.sk

faxom: (00421) 054/4722476

osobne: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, budova MsÚ, prízemie vpravo – podateľňa.

 Informácie podľa písm. c) cit. zák. ustanovenia:

 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia v prípade, že žiadosti o poskytnutie informácie sa nevyhovie:

 1. a) opravný prostriedok - odvolanie

 miesto: Mestský úrad v Bardejove, Radničné námestie 16,  085 01 Bardejov,

 lehota: do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho  uplynutia lehoty na rozhodnutie,

 spôsob: písomne, faxom, e-mailom,

 1. b) možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

 miesto: Krajský súd v Prešove,

 lehota: do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia,  proti ktorému smeruje,              

 spôsob: písomne - podaním žaloby podľa Správneho súdneho poriadku,

 podmienka: musí ísť o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov (odvolania)  nadobudlo právoplatnosť.

 Informácie podľa písm. d) cit. zák. ustanovenia:

 Postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:

 1. a) postup

         Žiadosť musí byť zaevidovaná podateľňou, ktorá jej  pridelí spisové číslo a v súlade s Registratúrnym  poriadkom ju odovzdá na vybavenie príslušnému  oddeleniu resp. príslušnému organizačnému útvaru.

 1. b) lehoty

        Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už  boli zverejnené, príslušný zamestnanec môže najneskôr  do piatich dní od podania žiadosti, namiesto  sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje,  ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej  informácie.

       Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených  informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V  takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť  dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom  sprístupnení informácie.

      Žiadosť o sprístupnenie informácie príslušný  zamestnanec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8-mich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty.

       Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie žiadosti predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní.

      Primátor mesta rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu do 15 dní od doručenia odvolania proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti.

     Žiadosť o opakované použitie informácií  príslušný  zamestnanec vybaví do 20 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty.

       Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie žiadosti o opakované použitie informácií predĺžená, najviac však o 20 pracovných dní.

 Informácie podľa písm. e) cit. zák. ustanovenia:

 Prehľad najdôležitejších zákonov a ďalších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

 1. a) zákony v znení neskorších predpisov:

 - Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

 - z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

 - z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

 - z.č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

 - z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

 - z.č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

 - z.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,

 - z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

 - z.č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon),

 - z.č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania,

 - z.č. 326/2005 Z.z. o lesoch,

 - z.č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 - z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

 - z.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,

 -z.č. 355/2007 Z.z. o  verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,

- z.č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

 - z.č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve,

 - z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,

 - z.č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,

 - z.č. 1/2014 Z. z.   o   organizovaní   verejných   športových   podujatí   a   o  zmene a doplnení niektorých zákonov

 - z.č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

 - z.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

- z.č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov,

- z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

 - z.č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

  - z.č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,

 - z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

 - z.č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon),

- z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

- z.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,

 - z.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,

  - z. č. 154/1994 Z. z. o matrikách,

  - z.č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,

- z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí,

- z.č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

 - z.č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,

- z.č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

- z.č. 139/2002 Z. z. o rybárstve,

- z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

 - z.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,

- z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- z.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov,

 - z.č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,

 - z.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,

- z.č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,

- z.č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,

- z.č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálního rozvoja, 

 - z.č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,

 - z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

 - z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a  o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),

- z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-z.č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR, 

- z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie GDPR,

 - z.č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

- z.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania  služieb na trhových miestach,

- z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

- z.č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- z.č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 - z.č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií,

 1. b) všeobecne záväzné nariadenia mesta Bardejov:

č.17/1994 o predaji bytov

č.20/1995 o podmienkach bývania v obytných domoch na území mesta

č.25/1996 o spôsobe prevádzkovania informačného systému o území  mesta Bardejov

č.27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov

č.32/1998 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných  plagátov počas volebnej kampane

č.40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

č. 41/2002 o určení školských obvodov

č. 46/2003 o chove psov na území mesta Bardejov

č. 50/2003, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu zóny kúpeľného

miesta Bardejovské Kúpele

č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov

č. 55/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov

č. 56/2004, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 57/2004, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 62/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov

č. 65/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov

č. 66/2005, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov

č. 68/2005 o poskytovaní dotácií

č. 70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

č. 74/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov

č. 75/2007 o určení názvu ulice „Jána Kalinčiaka“

č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov

č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach

č. 80/2008 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

č. 81/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 82/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov

č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov

č. 85/2008 o určení názvu parku: Park Aloisa Jiráska

č. 87/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 88/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 89/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č.3

č. 90/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č. 4

č. 91/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele

č. 92/2009 o trhovom poriadku

č. 99/2010,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 100/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 101/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov

č. 102/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov  

č. 103/2010 o udeľovaní ocenení mesta Bardejov

č. 105/2010 o organizácii miestneho referenda

č. 106/2011 zo dňa 3.2.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č. 6

č. 107/2011 zo dňa 3.3.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 8

č. 108/2011 zo dňa 3.3.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č.  9

č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

č. 111/2011 o určení názvu parku “Parčík Johna Lennona“

č. 112/2011 o určení názvu parku “Promenádny park“

č. 113/2011 zo dňa  22.9.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 10

č. 114/2011 zo dňa  22.9.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 11

č. 115/2011 zo dňa  22.9.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 13

č. 116/2011  zo dňa  22.9.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“

č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch

č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní

č. 119/2012 zo dňa 29.3.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 14

č. 120/2012 zo dňa 29.3.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 15

č. 121/2012  zo dňa  29.3.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 16

č. 122/2012  zo dňa  26.7.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 17

č. 123 /2012  zo dňa  26.7.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 18

č. 124/2012  zo dňa  26.7.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 19

č. 125/2012  zo dňa  26.7.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 20

číslo 126/2012  zo dňa  26.7.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 21

č. 127/2012  zo dňa  27.9.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – bývalé kúpalisko a skleníky

č. 128/2012 zo dňa  13.12.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – liečebný dom Zora

č. 129/2012 zo dňa  13.12.2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) – pravoslávny kostol

č. 130/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Komenského 23,  085 13 Bardejov

č. 131/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

č. 132/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 12

č. 133/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 22

č. 134/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 23

č. 135/2013 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

č. 139/2014 o zriadení mestskej polície

č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov

č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov

č. 145/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách

č. 147/2015 o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bardejov

č. 148/2015 o zrušení CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov

č. 149/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov

č. 150/2015 o  zriadení  CVČ  ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 

č. 151/2015 o používaní symbolov mesta Bardejov

č. 152/2015 o určení názvu námestia: „Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka“

č. 153/20105 o určení názvu parku: „Park Emila Korbu“

č. 154/2015, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu Mesta Bardejov

č. 155/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 29  

č. 156/2015 o určení názvov mostov: „Kúpeľský most, Mokrolužský most, Most Pod Vinbargom, Most Oroszova lávka“

č. 157/2015 o určení názvov okružných križovatiek: „Okružná križovatka priemyselná, Okružná križovatka Pod Vinbargom, Okružná križovatka pri hornej bráne, Okružná križovatka pri západnej bráne, Okružná križovatka pri bocianovi, Okružná križovatka pri tržnici“

č. 158/2015 o určení názvov ulíc: „Agátova ulica, Javorová ulica, Jelšová ulica, Smreková ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica, Vŕbová ulica“

č. 159/2015 o určení názvov ulíc: „Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica, Narcisová ulica“

č. 160/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 30

č. 161/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele zmena „Pod Vrchmi“

č. 162/2015 o určení výške dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  

č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

č. 164/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 33

č. 165/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 31

č. 166/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 32

č. 167/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 35

č. 168/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov

č. 169/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 36

č. 171/2017 o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica

č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby

 1. c) predpisy schválené mestským zastupiteľstvom:

 - Štatút mesta Bardejov

 - Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov

  - Organizačný poriadok Mestskej polície v Bardejove

 - Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Bardejove

- Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove

- Požiarny poriadok

 - Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

- Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov

- Zásady rozpočtového hospodárenia m.p. BAPOS

 - Zásady odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ v Bardejove hlavného kontrolóra

- Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov (Zásady o kontrole)

- Zásady o prijímaní a vybavovaní stažností a petícií  

- Zásady tvorby a použitia peňažných fondov Mesta Bardejov                                                                                                                                                                   

- Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných ZPOZ

 -  Zásady o nájme nebytových priestorov a schvaľovaní realizácie stavebných úprav nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

 - Smernica na určenie postupu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizá-cie majetku mesta nájomcom 

 1. d) predpisy vydané primátorom mesta:

 - Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove

 - Pracovný poriadok

 - Poriadok odmeňovania

 - Etický kódex zamestnancov Mesta Bardejov

 - Registratúrny poriadok Mestského úradu v Bardejove

- Podpisový poriadok orgánov Mesta Bardejov a Mestského úradu v Bardejove

 - Prevádzkový poriadok územných detských jaslí v Bardejove

 - Smernica primátora mesta č. 15/2011 o určení výšky príspevku a poplatku za stravu v územných detských jasliach v Bardejove

- Smernica primátora mesta č. 24/2016 o výkone finančnej kontroly Mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 9/2008 obehu účtovných dokladov Mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 17/2012 o škodovom konaní

- Smernica primátora mesta č. 18/2012 o mzdovej komisii

- Smernica primátora mesta č. 23/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti 

- Smernica primátora mesta č. 16/2012 na uplatňovanie systému centrálnej evidencie a riadenia záväzkov a pohľadávok v podienkach Mestského úradu Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 5/2005 na určenie postupu technického zhodnotenia , rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta nájomcom

- Smernica primátora mesta č. 25/2017 pre organizáciu autoprevádzky

-  Smernica primátora mesta č. 19/2013 o povoľovaní, evidencii a vyúčtovaní tuzemských s zahraničných pracovných ciest

- Smernica primátora mesta č. 7/2007 na používanie mobilných telefónov

- Zásady evidencie dochádzky zamestnancov mesta

- Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 3/2002 o poskytovaní odchodného pri odchode do dôchodku a odmeny zo mzdového fondu pri životnom jubileu 50 rokov

- Smernica primátora mesta č. 1/1996 pre ochranu majetku mesta v hospodárení oddelenia vnútorných vecí MsÚ

- Smernica primátora mesta č. 4/2003 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 2/2000 upravujúca povinnosť mlčanlivosti zamestnancov mesta Bardejov

- Smernica primátora mesta č. 13/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

- Smernica primátora mesta č. 11/2008 o inventarizácii majetku a záväzkov

- Smernica primátora mesta č. 14/2010 na čerpanie finančných prostriedkov v hotovosti z pokladne MsÚ

- Smernica na určenie výšky nájomného za nebytové priestory v meste Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 1/2004, ktorou sa upravuje činnosť Mestskej polície Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 2/2004, ktorou sa upravuje činnosť zásahovej hliadky Mestskej polície Bardejov určenej na vykonanie zásahu pri narušení technicky zabezpečených objektov s vývodom poplachového signálu na pult registrácie poplachov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 3/2004, ktorou sa upravuje činnosť na úseku ukladania, prideľovania a nosenia strelných zbraní, streliva a ich príslušenstva

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 4/2004, ktorou sa upravuje postup pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 5/2004, ktorou sa upravuje fyzická ochrana objektu Mestskej polície Bardejov

- Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 6/2004, ktorou sa zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov Mestskej polície Bardejov

- Smernica č. 1/2008 na používanie verejných prostriedkov na reprezentačné účely

- Štatút Ústrednej inventarizačnej komisie

- Smernica primátora mesta č. 12/2009 o kritériách pre priznávanie odmien štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

- Pravidlá pre čerpanie dovoleniek

- Cenový normatív na určenie minimálnej výšky poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov určených pre športovo-záujmovú činnosť v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bardejov

 Informácie podľa písm.f) cit. zák. ustanovenia:

 1. a) sadzobník správnych poplatkov - k nahliadnutiu na  všetkých oddeleniach MsÚ
 2. b) sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií - k  nahliadnutiu na všetkých oddeleniach MsÚ 

 

 

Príloha č. 2

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

S a d z o b n í k

úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000

Z.z. o slobode informácií

 

         Mesto Bardejov vydáva podľa § 5 ods. 1 písm. f) v  spojení s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií tento

 

s a d z o b n í k

úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona na základe

žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby:

 

 1. Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa  zákona ( ďalej len žiadateľ), je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona o slobode informácií nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s  odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:
 3. a) 0,10 € za kópiu na jednej strane listu formátu A4
 4. b) 0,20 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A4
 5. c) 0,15 € za kópiu na jednej strane listu formátu A3
 6. d) 0,30 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A3
 7. Žiadateľ zaplatí náklady spojené so zaslaním informácie: 
 8. a)  obálka formátu C6 (114x162mm) 0,02 €
 9. b) obálka formátu B6 s doručenkou (125x176 mm) 0,04 €
 10. c) obálka formátu C5 (162x229 mm) 0,05 €
 11. d) obálka formátu C5 s doručenkou  0,09 eur
 12. e) obálka formátu C4 (229x324 mm) 0,05 eur
 13. e) obálka formátu C4 s doručenkou 0,12 eur
 14. f) obálka formátu B4 (250x353 mm) 0,15 eur
 15. g) poštová poukážka 0,02 €
 16. Žiadateľ zaplatí, ak mu mesto sprístupní informáciu  na technickom nosiči dát:

 a/  0,40 € za 1 ks diskety 3,5"

 b/  0,50 € za 1 ks CD-R

 c/  0,70 € za 1 ks DVD-R

 1. Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4  zaplatí náhradu výdavkov za doručenie informácie vo výške  účtovanej poštou podľa cenníka poštových služieb Slovenskej pošty, a.s.
 2. Mesto môže na základe žiadosti v odôvodnených  prípadoch náhradu výdavkov odpustiť celkom alebo sčasti.
 3. O odpustení platby na náhradu výdavkov po  preukázaní dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie ako dôvody na  odpustenie náhrady výdavkov, rozhoduje primátor mesta.
 4. Platbu na náhradu výdavkov žiadateľ môže zaplatiť:

 a/ osobne do pokladne mestského úradu v úradných hodinách,

 b/ prevodom na účet Mesta Bardejov, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. pobočka  Bardejov, číslo účtu IBAN: SK70 0900 0000 0050 5698 5200, konštantný symbol  KS: 0308, variabilný symbol VS. Variabilný symbol je  číselný znak zložený z čísla rozpočtovej položky 223 z  poradového čísla žiadosti z evidencie žiadosti o  sprístupnenie informácie a dvojčísla bežného roku (príklad:  22300106, z toho:

 223 - rozpočtová položka

 001 - poradové číslo žiadosti z evidencie žiadosti a

 06 - posledné dvojčíslie bežného roka, v tomto príklade konkrétne roka 2006)

 c/ poštovou poukážkou na účet uvedený pod písmenom b/, KS: 0308 a VS ako je uvedený pod písmenom b/.

 1. Náhrada nákladov, ktorá nepresiahne 1 € a  náhrada nákladov spojených s vydaním rozhodnutia o  odmietnutí poskytnúť informáciu, ako aj náhrada nákladov  spojených s konaním o opravnom prostriedku proti  rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu, sa  neúčtujú.

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

 Žiadateľ: ....................                                                     Bydlisko/Sídlo: ............

 
  Potvrdenie o prijatí žiadosti o sprístupnenie informácií

         V zmysle ustanovenia § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií potvrdzujeme, že dňa ............... Mesto Bardejov obdržalo (napr. ústnu, písomnú) ............. žiadosť o sprístupnenie informácie: .............................(stručný obsah žiadosti) .................................................................................................................
Žiadateľom je: titul, meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, prípadne názov alebo obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo, a žiada sprístupnenie formou (písomne, telefonicky, elektronickou poštou)............................................................................ .

 Predpokladaná výška úhrady za sprístupnenie  informácie:

 Kópie ........ €, Obálka.........€,  disketa, CD-R,DVD-R*.......... €, Poštovné ............. € _____________________________________________________________________ Predpokladaná výška úhrady celkom ................... €

 

 V Bardejove dňa ......................

                                                          

                                                                             ............................................

                                                                         podpis príslušného zamestnanca

                                                                      

 __________________________________________________________

 * nehodiace sa prečiarknite

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

 

 

 

 ....................

 ....................

 ....................

VEC

Úhrada  nákladov  za  sprístupnenie  informácií  na  základe  zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií - v ý z v a

   

        Na základe Vašej žiadosti zo dňa .......... č.........., Vám mesto sprístupnilo Vami požadované informácie.

        Podľa Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vydaného podľa § 5 ods. 1  písm. f) s použitím § 21 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a na základe vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií Vám náklady za poskytnuté informácie spoplatňujeme takto:

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

 

Náklady spolu ...............................................

 

       Tieto náklady ste povinní uhradiť najneskôr do 14 dní odo dňa sprístupnenia informácií, a to buď v hotovosti do pokladne MsÚ, prevodom na účet mesta alebo poštovou poukážkou.

V Bardejove dňa .................

                                                                             ............................................

                                                                         podpis príslušného zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

──────────────────────────────────────────────────

 

 

Z á z n a m

o prijatí ústnej (telefonickej) žiadosti o informáciu

 

Dátum a hodina podania žiadosti:

 

Spôsob podania žiadosti: a) ústne

 1.      b) telefonicky

 

Titul, meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, prípadne názov alebo obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,   ...................................................................................................................................

 

Obsah požadovaných informácií:

 ..................................................................................................................................

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

 1. a) ústne                                                        e) telefonicky
 2. b) písomne                                                   f) zhotovenie kópie
 3. c) faxom                                                       g) nahliadnutím do spisu
 4. d) e-mailom                                                  h) inak

 

Poznámky:

 

Žiadosť prijal: ........................................

 (titul, meno, priezvisko a funkcia zamestnanca)

 

V prípade osobnej účasti žiadateľa:

 ....................

          podpis žiadateľa

Ďalší postup: - prijaté na vybavenie

                      - odkaz na zverejnenú informáciu

                      - žiadosť postúpená

 

Žiadosť:   

 1. a) vybavená
 2. b) zamietnutá

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

 1. a) ústne osobne                                            e) ústne telefonicky
 2. b) písomne                                                   f) zhotovenie kópie
 3. c) faxom                                                       g) nahliadnutím do spisu
 4. d) e-mailom                                                  h) inak

 

Dátum vybavenia žiadosti:

 

Ak povinná osoba žiadosti žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutir nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií. 

 

Náklady k úhrade vo výške:

 

Žiadosť vybavil:

 (titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis príslušného zamestnanca)

 

 

 

 

 

 

Záznam je vyhotovený v 3 rovnopisoch:

1x prijímateľ žiadosti - pre spis

1x centrálna evidencia žiadostí

1x pre žiadateľa, ak o to požiada

 

 

 

Príloha č. 4

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

 

ROZHODNUTIE

Číslo: ……………                                           V Bardejove, dňa …………..

         Podľa § 18 ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov

n e v y h o v u j e m

žiadosti o poskytnutie informácie o …………………………………………………….

……………………., ktorú podal ……………………………………………. dňa …….. pod evidenčným číslom ………….

 

 

O d ô v o d n e n i e:

 

         Dňa ………. obdržalo Mesto Bardejov ústnu žiadosť pani Mgr. Evy Krásnej o sprístupnenie informácie vo forme kópie stavebnej dokumentácie na stavbu rodinného domu Mgr. Rudolfa Krátkeho.

         Mesto Bardejov má požadovanú informáciu k dispozícii. Po preskúmaní predmetu požadovane informácie bolo zistené, že jej obsahom sú skutočnosti požívajúce ochranu duševného vlastníctva podľa § 8 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Preto úrad listom z …………. Vyzval autora projektu Ing. Karola Mrzutého, či súhlasí so sprístupnením projektovej dokumentácie na stavbu rodinného domu Mgr. Rudolfa Krátkeho. Vyzvaný autor podľa záznamu v spise dňa ………….. faxom oznámil, že ako autor projektovej dokumentácie nesúhlasí s vyhotovením rozmnoženiny diela. Právo udeliť súhlas s vyhotovením rozmnoženiny diela je výhradným majetkovým právom autora podľa  § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

         Vzhľadom na zistený skutkový a právny stav bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e:

 

         Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15-tich dní od jeho doručenia primátorovi mesta prostredníctvom Mestského úradu v Bardejove.

        Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

                                                          

                                                                                   ..........................................

                                                                                          prednosta MsÚ

 

Príloha č. 5

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

            Číslo: …………                                            V Bardejove, dňa ..........…..

          Mesto Bardejov ako povinná osoba v zmysle § 2 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií vo veci žiadosti o sprístupnenie informácie žiadateľa ………….. ……………………………….. zo dňa ………vydáva v zmysle § 18 ods.1 cit. zákona toto

r o z h o d n u t i e

 

informácia o ................................................

 /konkretizovať informáciu, ktorú žiadateľ žiadal  sprístupniť/

bola žiadateľovi sprístupnená formou ........................

 /vyhotovením kópie a pod./ dňa .............. podľa § 16 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z.

 

   

     Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odôvodnenie nie je potrebné, nakoľko správny orgán žiadosti o sprístupnenie informácie v plnom rozsahu a v zákonom stanovenej lehote vyhovel.

 

 

P o u č e n i e:

 

          Proti tomuto rozhodnutiu nemožno v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií podať opravný prostriedok.

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak

        primátor mesta

Vybavuje:

Poznámka: Zápis zostáva v spise – nedoručuje sa

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám