Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ing. Miroslav Bujda


Ing. Miroslav Bujda 
vedúci oddelenia správy vnútorných vecí
miroslav.bujda@bardejov.sk 054 / 4862 111

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát technicko-hospodárskej a ekonomickej prevádzky

 • príprava rozpočtu a dodržiavania hospodárenia
 • zabezpečovanie hospodárskej správy budov a priestorov mestského úradu
 • zabezpečovanie chodu a prevádzky mestského úradu (doprava, upratovanie, obstarávanie tovarov a služieb, zásobovanie, základná údržba, inventarizácia, skladové hospodárstvo, fakturácia, vykurovanie)
 • vypracovanie podkladov pre rokovanie MsR a MsZ a následne plnenie schválených uznesení
 • rozpracovanie úloh civilnej obrany a ich zabezpečovanie vrátane školení
 • rozpracovanie úloh požiarnej ochrany a ich zabezpečovanie vrátane školení
 • rozpracovanie úloh bezpečnosti pri práci a ich zabezpečovanie vrátane školení
 • materiálno – technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referend
 • materiálno – technické zabezpečenie rokovaní MsR a MsZ
 • zabezpečovanie krízového riadenia a ochrana utajovaných skutočností
 • pokladničná činnosť – príjem a výdaj hotovostných platieb pre právnické a fyzické osoby

Referát organizačný

 • organizačné zabezpečovanie všetkých druhov volieb a referend
 • vedenie evidencie obyvateľstva mesta (ohlasovňa pobytov, miestna evidencia, prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu)
 • vykonávanie zmien osobného stavu občanov v evidencii (sobáše, rozvody, úmrtia, narodenia detí, zmeny mena a priezviska)
 • vydávanie prihlasovacích lístkov na trvalý pobyt pre 15 – ročných za účelom vydania prvého občianskeho preukazu
 • aktualizácia údajov zoznamov občanov - vojakov
 • vydávanie potvrdení o trvalom, resp. prechodnom pobyte
 • potvrdzovanie tlačív občanom o ich bydlisku
 • poskytovanie písomných informácií z evidencie obyvateľov na základe písomnej žiadosti orgánov štátnej správy, samosprávy a iných inštitúcií
 • zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, štátnou správou
 • zabezpečovanie úloh pri sčítavaní obyvateľov, domov a bytov
 • denné donášanie a odnášanie poštových zásielok pre mestský úrad
 • príjem, výdaj, triedenie, odosielanie a centrálna evidencia písomností, vedenie registratúrneho poriadku, skartačné konania a archivovanie spisov
 • vyvesovanie a zvesovanie verejných vyhlášok a iných zákonných oznámení
 • aktualizácia údajov zoznamov občanov - vojakov
 • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy
 • zabezpečovanie agendy spojenej so sprístupňovaním informácií
 • príprava rozhodnutí o používaní erbu mesta
 • vedenie centrálnej evidencie zmlúv mesta

Matričný úrad

Pod Matričný úrad v Bardejove spadá mesto Bardejov a 19 obcí (Andrejová, Beloveža, Brezovka, Hažlín, Hervartov, Hrabovec, Kľušov, Kobyly, Komárov, Lukavica, Mokroluh, Nižná Voľa, Poliakovce, Rešov, Richvald, Rokytov, Vyšná Voľa, Šarišské Čierne, Zlaté)

 • zápisy novonarodených detí do knihy narodení
 • vydávanie rodných listov tuzemských aj do cudziny
 • určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
 • spisovanie žiadostí o uzavretie manželstva pred orgánmi štátu ako aj pred orgánom cirkvi
 • vydávanie sobášnych listov po uzavretí manželstva pred orgánom štátu ako aj pred orgánom cirkvi
 • vydávanie osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva pre snúbencov v cudzine
 • vydávanie povolení na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným orgánom štátu
 • zápisy zomrelých občanov do knihy úmrtí
 • vydávanie úmrtných listov
 • spisovanie žiadosti občanov Slovenskej republiky o zápis do osobitnej matriky v Bratislave, ktorých narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nastalo v cudzine
 • prijímanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí o zmene mena a priezviska
 • prijímanie žiadostí o prijatie skoršieho priezviska do 30 dní po rozvode manželstva
 • prevádzanie zmien v matričných zápisoch na základe verejných listín (rozvod, osvojenie detí, určenie otcovstva súdom, vyhlásenie za mŕtveho, zmena mena a priezviska a iné)
 • oznamovacia povinnosť pri matričných udalostiach pre ohlasovňu miesta trvalého bydliska (narodenie dieťaťa podľa trvalého bydliska matky, uzavretie manželstva podľa trvalého pobytu oboch manželov, úmrtie podľa trvalého bydliska nebohého)
 • zasielanie oznámení o úmrtí príslušným orgánom
 • vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov v prípade straty, zmeny a poškodenia ako originál
 • overovanie fotokópií listín a podpisov v zmysle príslušných zákonov
 • vyberanie správnych poplatkov v hotovosti za právne úkony v zmysle príslušných právnych predpisov

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám