Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

ved_podn


Ing. Mikuláš Serečun
vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy
mikulas.serecun@bardejov.sk 054 / 4862 171

Dokumenty a tlačiváKontakty

Oddelenie je zamerané na výkon samosprávnych funkcií a prenesený výkon štátnej správy v týchto oblastiach:

 • Zabezpečuje úlohy na úseku dopravy a cestného hospodárstva mesta
 • Plní úlohy na úseku obchodu a cestovného ruchu
 • Zabezpečuje úlohy na úseku regionálneho rozvoja a strategického plánovania
 • Zabezpečuje úlohy spojené s poskytovaním verejnoprospešných služieb najm ä v  oblasti verejnej zelene, verejného osvetlenia, čistenia komunikácií a verejných priestranstiev
 • Plní úlohy v oblasti podnikateľských činnosti

 Referát podnikateľských činnosti, verejných služieb a CR

 • Zabezpečuje výkon špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu pre mestské komunikácie a účelové cesty
 • Zabezpečuje úlohy spojené s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy
 • Určuje použitie dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle zák.č.315/1996 Z.z na mestských komunikáciach
 • Povoľuje zvláštne užívanie mestských komunikácií a pôsobí v rozsahu zák.č.135/61 Z.b. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Koordinuje činnosť na úseku starostlivosti a rozvoja verejnoprospešných služieb
 • Zabezpečuje vypracovanie rozvojových zámerov pre oblasť dopravy a verejnoprospešné služby
 • Je povoľujúcim orgánom pre oblasť výherných prístrojov v zmysle 171/2005 Z.z.
 • Vydáva osvedčenia o zápise do evidencie súkromne hospodáriacich osôb
 • Vydáva záv ä zné stanoviska mesta k podnikateľskej činnosti na území mesta
 • Koordinuje činnosť na úseku rozvoja cestovného ruchu v meste, najm ä zabezpečuje systém propagácie, vypracúva koncepčné zámery rozvoja
 • Pôsobí na úseku obchodných služieb, určuje prevádzkové doby, pôsobí na úseku poskytovania služieb na trhových miestach v meste

 Referát strategického plánovania a regionalistiky

 • Zabezpečuje úlohy na úseku regionálneho rozvoja v zmysle zák.č.503/2001 Z.z.
 • Zabezpečuje spracovanie a realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • Spracúva programy rozvoja hospodárských funkcii mesta, programy rozvoja cestnej siete, služieb a koordinuje spoluprácu právnickych osôb pri vypracúvani týchto programov
 • Zabezpečuje a vypracúvava strategické zámery rozvoja investičných podmienok v meste, realizuje úlohy s prípravou priemyselných parkov
 • Zabezpečuje prípravu a realizáciu obchodno spoločenských akcii mesta – Bardejovský jarmok,Bardkonakt, odborný seminár k pamiatkam

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám