Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

zverejnené stav Názov
12.11.2021   Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru „120 l. nádoby na komunálny odpad“ pdf
08.11.2021   Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru „1100 l. nádoby na komunálny odpad“ pdf
11.8.2021   Výzva na predkladanie ponúk - Zelená a modrá infraštruktúra "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov"
- výzva pdf
- príloha č.1 pdf
- príloha č.2 - Výkaz - výmer excel
- príloha č.3 - Návrh uchádzača word
16.6.2021   Výzva na predkladanie ponúk - Odpadové hospodárstvo „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“
- výzva pdf
- príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti excel
27.5.2021   Výzva na predkladanie ponúk - Externý manažment projektu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste
Bardejov“
- výzva pdf
- príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti word
- príloha č. 2 - Detailná technická a cenová špecifikácia doplnená o požadované parametre v požadovanej štruktúre excel
26.1.2021   Výzva na predkladanie ponúk -  OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE
- výzva 
- príloha č. 1 - projekt 
- príloha č. 1 - štúdia 
- príloha č. 1 - sprievodná správa 
- príloha č. 1 - ohlásenie 
- príloha č. 2 - vv 
- príloha č. 3 - ZoD 
- príloha č. 4 - identifikácia uchádzača pdf
- príloha č. 5 - CV pdf
28.12.2020   Výzva na predkladanie ponúk -  Stavebné práce - Vodozádržné opatrenia – Sídlisko Družba
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 5 - zoznam subdodávateľov word
- príloha - tabuľka CKO word
28.12.2020   Výzva na predkladanie ponúk -  Stavebné práce - Vodozádržné opatrenia – Sídlisko Vinbarg
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 5 - zoznam subdodávateľov word
- príloha - tabuľka CKO word
9.10.2020   Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" pdf
9.10.2020   Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" pdf
8.10.2020   Výzva na predkladanie ponúk -  Stavebné práce - VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE
- výzva na predkladanie ponúk word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- výzva na predkladanie ponúk word
8.10.2020   Výzva na predkladanie ponúk -  Stavebné práce - MŠ NA GORKÉHO ul., BARDEJOV VEGETAČNÁ STRECHA NA HOSP. ČASTI A PAVILÓNOCH  „A“, „B“
- výzva na predkladanie ponúk  pdf
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- výzva na predkladanie ponúk word
    Výzva na predkladanie ponúk -  Stavebné práce - "ZŠ Krpelca - vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični"
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
5.6.2020   Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „ Vegetačná strecha na administratívnej budove medzi športovou halou a telocvičňou"
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
4.6.2020   Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „Zelené parkovisko na ulici Sazavského v Bardejove"
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
4.6.2020   Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „Zelené parkovisko na ulici Wolkerova v Bardejove"
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
    Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MŠ Nový sad 24 v Bardejove
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- výkaz výmer pdf
- prílohy pdf
21.1.2020   Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „ ZŠ Vinbarg – Bardejov, zelená strecha na pavilóne „B“. “
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
21.1.2020   Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „ ZELENÉ PARKOVISKO NA ULICI DRUŽSTEVNÁ – 2.časť “
- výzva na predkladanie ponúk pdf
- príloha 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií word
- príloha 3 - Návrh zmluvy o dielo word
2.12.2019   Výzva na predloženie cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky . "Urbanistická štúdia Mihaľov" pdf
20.11.2019   Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - Stavebné práce - „Stavebné práce - „ Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 1. časť “
- výzva pdf
- prílohy word
- zmluva o dielo word
20.11.2019   Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - Stavebné práce - „ Realizácia vodozádržných opatrení na území mesta Bardejov – zelená strecha na telocvični pri športovej hale“
- výzva pdf
- prílohy word
- zmluva o dielo word
4.11.2019 ukončené Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie služby s názvom „Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice a odchyt túlavých zvierat na území mesta Bardejov na roky 2020 – 2022“ pdf
4.11.2019 ukončené Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazky - " Podpora detského a mládežníckeho hokeja v meste Bardejov prostredníctvom nákupu športovej výbavy" pdf
- zápisnica z vyhodnotenia ponúk pdf
31.7.2019 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE
- výzva pdf
- prílohy pdf
- výkaz výmer, krycí list excel
- zmluva o dielo word
- záznam z vyhodnotenia ponúk pdf
31.7.2019 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky - Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov
- dokumentácia pdf
- výkaz výmer excel
- výzva word
- zmluva o dielo word
- záznam z vyhodnotenia ponúk pdf
19.7.2019 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" word
19.7.2019 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" word
18.3.2019   VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“ pdf
17.1.2019 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov” pdf
- krycí list excel
- výkaz výmer excel
- príloha č. 1 word
- príloha č. 2 word
- návrh zmluvy word
19.12.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov” pdf
- prílohy pdf
- návrh zmluvy word
7.12.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov." pdf
20.9.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "Odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou - 70 lit." pdf
20.9.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" pdf
28.8.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi” pdf
- výkaz výmer excel
19.6.2018 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi” pdf
- výkaz výmer excel
30.5.2018 ukončené VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Predmet zákazky: Stavebné práce - „ Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu “C” a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov” pdf
- návrh zmluvy o dielo word
- návrh uchádzača na plnenie kritérií word
18.7.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - Interiérové vybavenie pre projekt “Komunitné centrum Poštárka, Bardejov” pdf
- výkaz výmer excel
7.7.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove “ pdf
7.7.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg “ pdf
22.6.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. pdf
22.6.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky Externý manažment - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR Učebné pomôcky - ZŠ Pod Papierňou pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR Učebné pomôcky - ZŠ Wolkerova pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok - ZŠ Pod Vinbargom pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok - ZŠ Pod Papierňou pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok - ZŠ Wolkerova pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT - ZŠ Svobodu pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT - ZŠ Pod Vinbargom pdf
21.6.2017 ukončené Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT - ZŠ Pod Papierňou pdf
19.6.2017 ukončené Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" pdf
15.5.2017 ukončené Výzva na predloženie ponuky. Mesto Bardejov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Projektová dokumentácia - ,, Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov “ pdf
3.4.2017 ukončené VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“ zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pdf
3.4.2017 ukončené VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Stavebný dozor pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“ zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pdf

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám