Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Od 01.01.2021 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
- potvrdenie o dôchodkových dávkach

Od 01.12.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- nedoplatky na zdravotnom poistení
- nedoplatky na sociálnom poistení
- nedoplatky na daniach

Od 01.09.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o návšteve školy
- výpis z registra nadácií
- výpis z registra občianskych združení
- výpis z registra neinvestičných fondov
- výpis z registra neziskových organizácií
- výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom

Od 12.03.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z registra trestov

Od 23.11.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z katastrálnej mapy

Od 01.09.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon zavádza povinnosť nežiadať prílohy k žiadostiam v rôznych konaniach.

Od 01.09.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z obchodného a živnostenského registra
- výpis z katastra nehnuteľností

Pokiaľ už máte existujúci akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV
ODDELENIE FINANCIÍ
ODDELENIE KULTÚRY
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
ODDELENIE KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ A DOPRAVY
ODDELENIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU
ODDELENIE SPRÁVY VNÚTORNÝCH VECÍ ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ODDELENIE SOCIÁLNE ODDELENIE VÝSTAVBY

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám