Prečítané: 3983x

· Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov vydáva  záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb iba v prípade ak tak ustanovuje osobitný predpis.
 
· Určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa riadi Všeobecne  záväzným nariadením  Mesta  Bardejov  č. 147/2015  o  určení  pravidiel času predaja v obchode  a  času  prevádzky  služieb na  území  mesta  Bardejov. V zmysle uvedeného VZN mesto Bardejov nevydáva rozhodnutia o určení prevádzkového času. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať časové rozmedzia určené v tomto VZN.