Prečítané: 4048x

 

Oznam o konaní verejného kultúrneho podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia je povinný podať každý, kto na území mesta a jeho častiach /Dlhá Lúka, Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves organizuje verejné kultúrne podujatie.

oznámenie je povinný podať FO alebo PO minimálne 7 dní pred podujatím v 2 vyhotoveniach na oddelení kultúry, referát ZPOZ /Radničné námestie č. 16, Bardejov/

oznámenie parafuje vedúci príslušného oddelenia a primátor mesta. Až potom je zaevidované a platné.

ak sa podujatie uskutočňuje aj po 22,00 hod. je potrebná samostatná žiadosť /Súhlas o udelenie výnimky, hlavne, keď ide o podujatie na verejnom priestranstve/ adresovaná p. primátorovi spolu so stručným popisom podujatia, miestom a predpokladanou hodinou ukončenia - festival, cyklicky sa opakujúce podujatia, tradičné podujatia, ale aj iné jednorázové podujatia.

pri súhlase o udelení výnimky je dôležité, či ide o obytnú zónu alebo nie.

Oznámenie o konaní verejného podujatia je v 3 verziách /vyberie sa potrebné tlačivo, záleží o aký druh podujatia ide, v akom objekte/:

1. Kultúrne zariadenia v objekte

2. Kluby bary a iné zariadenia v objekte

3. Verejné kultúrne podujatia na verejnom priestranstve

tlačivá k stiahnutiu: