Prečítané: 5131x

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Mesto Bardejov.

Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva Mesto Bardejov aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a  tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady


Vybavuje

MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

 

 

Kontakt

tel.         054/ 4862 162

fax         054/ 4722 476

e-mail: zivotne@bardejov.sk 


Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Správny poplatok:
Bez poplatku