Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vydanie matričných dokladov - rodných, sobášnych a úmrtných listov

 • matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

Poplatok: 5,- € za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2 Eurá

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 Tlačivo: Žiadosť o vyhotovenie rodného listu officeword32

Narodenie dieťaťa

Vybavenie  rodného listu pri narodení dieťaťa

 • zosobášení rodičia predložia: - sobášny list a občianske preukazy
 •  nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok orozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku orozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

 Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade.

 Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine

Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

 Uzavretie manželstva

 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok orozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu opovolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • doklad ospôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom tzv. delegáciou.

Sobášne dni  štvrtok sobota určené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove. Mimo sobášnych dní je možné uzavrieť manželstvo  za poplatok.

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  70 Eur

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnymi občanmi SR  20 Eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby  20 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi ŠO SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  35 Eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami  200 Eur

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  200 Eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  70 Eur

Tlačivo: Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky officeword32

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Koznámeniu oprijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

 • rozsudok orozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku orozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

 § 27 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Bez poplatku

Tlačivo: Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva officeword32

Úmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v  obvode matričného úradu Bardejov

 Je potrebné predložiť tieto doklady

 • list oprehliadke mŕtveho 2-3x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matričnej udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do  osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky 10 Eur

Predkladá tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • rodný list občana SR
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • právopl. rozsudok orozvode predchádzajúceho manželstva, ak osobný stav občana bol rozvedený
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu oudelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na  stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia

Lehota na vybavenie:  do troch mesiacov a bez poplatku

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov

O S V E D Č O V A N I E

 Osvedčovanie podpisov a listín

 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 Obec nevykonáva osvedčenie

 • listín, ktoré majú byť použité vcudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov apod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje soriginálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

 Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis    2 €

Osvedčenie fotokópie za každú stranu                 2 €

Český text                                                        3 €

Tlačivo: Čestné vyhlásenie officeword32

Tlačivo: Splnomocnenie     officeword32

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám