Prečítané: 6054x

Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie  - evidencia obyvateľstva č. dverí: 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba s nimi žijúca. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaný osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

K vybaveniu potrebujete:

 -  platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta     trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,

-  občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas SR alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov,

-  rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),

-  nájomná zmluva na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom domu alebo bytu,

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením,

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok za vybavenie: bez poplatku

Potvrdenie o trvalom pobyte na žiadosť občana: 5 EUR za každé vydané potvrdenie

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

 

Tlačivo na stiahnutie:

 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt

pdf word

   


Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie  - evidencia obyvateľstva č. dverí 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta  trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov dlhšie ako 90 dní.

Doba prechodného pobytu je od 3 mesiacov až do neobmedzenia, podľa potrieb občana.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

K vybaveniu potrebujete:

 -  platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta     trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,

-  občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na prechodný pobyt predkladá platný cestovný pas SR alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov.

-  rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),

-  nájomná zmluva na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom domu alebo bytu,

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením,

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok za vybavenie: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Potvrdenie o prechodnom pobyte na žiadosť občana: 5 EUR za každé vydané potvrdenie

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Tlačivo na stiahnutie:

 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt

pdf word


Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie - evidencia obyvateľov, č. dverí: 21 A, 22

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Ohlasovňa Bardejov záznam o trvalom pobyte zruší:

Doklady potrebné k vybaveniu:

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Bardejov. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

Poplatok za vybavenie : bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Tlačivo na stiahnutie:

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

pdf word
Aktualizoval: Ing. Miroslav Bujda, 2021-11-11, miroslav.bujda@bardejov.sk