Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Adresa: ul. Dlhý rad 16, evidencia obyvateľstva č. dverí: 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba s nimi žijúca. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaný osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov a list vlastníctva, alebo iný doklad od bytu. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,

• rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),

• doklad o oprávnení užívať dom alebo byt

- list vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu,

- nájomná zmluva na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom domu alebo bytu,

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva, nájomca nájomnú zmluvu na dobu neurčitú)

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k pri hláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva a nájomnú zmluvu na dobu ne určitú ak dáva súhlas aj nájomca)

List vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely, vydáva ho správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom 8€. Výpis získaný prostredníctvom portálu „katasterportal“ má len informatívny charakter a nie je možné na základe takto získaného listu vlastníctva urobiť úkon prihlásenia alebo odhlásenia sa z trvalého pobytu.

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie:

 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý – prechodný pobyt

ikona pdf

Potvrdenie o trvalom pobyte

ikona pdf

   

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Adresa: ul. Dlhý rad 16, evidencia obyvateľstva č. dverí 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta  trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov dlhšie ako 90 dní.

Občania sú povinní do 10 dní od ubytovania, hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladanú dobu  prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní.

Maximálna doba prechodného pobytu je od 3 mesiacov do 5 rokov.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz  
  • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).

Nájomca bytu (domu):

  •  Platný občiansky preukaz  
  • Nájomná zmluva  

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.    Občan, ktorý  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Tlačivo na stiahnutie:

 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý – prechodný pobyt

ikona pdf

Potvrdenie o trvalom pobyte

ikona pdf

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Adresa: ul. Dlhý rad, evidencia obyvateľov, č. dverí: 21 A, 22

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Ohlasovňa Bardejov záznam o trvalom pobyte zruší:

• na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP,

• ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

• na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí), je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá príslušnému OR PZ. V ohlasovni na odhlasovacom lístku uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí, tento úkon môže urobiť aj prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo prostredníctvom zástupcu v Slovenskej republike,

• ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,

• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

• na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

• ak budova zanikla.

Doklady potrebné k vybaveniu:

• platný občiansky preukaz,

• písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),

• doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Bardejov. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní / na počkanie – pri vycestovaní občana do zahraničia, ktorý sa osobne dostavil do ohlasovne /

Zákonná úprava: zákon NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Tlačivo na stiahnutie:

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

ikona pdf

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám