Prečítané: 3409x

V súlade s §11, ods. 4 , písm. a) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §9, ods. 1, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MsZ schválilo ,,Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“.
Zásadami bol schválený aj predaj , prenájom a zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Bardejov. Podľa uvedených zásad nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta sa môže :
- predať,
- prenajať,
- zameniť
Uvedené formy podliehajú vždy posúdeniu v príslušných komisiách MsZ , MsR a následne schváleniu v MsZ po obdŕžaní písomnej žiadosti od žiadateľa.

Predaj nehnuteľného majetku


Prevod vlastníctva majetku mesta sa musí vykonávať :
- na základe obchodnej verejnej súťaže
- dobrovoľnou dražbou
- priamym predajom

Tieto prevody podliehajú schváleniu MsZ.

Prenájom nehnuteľného majetku
a.) pozemky
b.) nebytové priestory

Prenájom nehnuteľného majetku :

- krátkodobý nájom maximálne do 30 dní rozhoduje správca majetku a písomne informuje primátora mesta prostredníctvom vecne príslušného oddelenia
- na dobu do jedného roka rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a v MsR.
- v ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ.

Nájom je zásadne odplatný, jeho výška sa riadi zásadou efektívneho a hospodárneho využívania majetku mesta a v súlade s platnými smernicami mesta.

Vyššie uvedený postup nakladania s majetkom mesta je len základnou informáciou o postupe pri jeho predaji, prenájme a zámene.

Podrobnejší postup je uvedený v ,,Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ schválený v MsZ dňa 17.12.2009. TU