Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Únik amoniaku: amoniak je bezfarebný toxický plyn so štipľavým zápachom. Pri vyšších koncentráciách je horľavý a za určitých podmienok aj výbušný. Je ľahší ako vzduch. Pre svoj charakteristický zápach je vo vzduchu aj v malom množstve ľahko rozpoznateľný. Dráždi dýchacie cesty, oči, sliznicu a spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje zápal, zástavu dýchania až smrť.

Čo robiť v prípade úniku amoniaku?

 

uvedomiť si zdroj možného ohrozenia
► namočiť vreckovku vodou, octovou vodou, priložiť na nos a ústa
► čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra
► pri ústupe varovať osoby a vozidla idúce opačným smerom
► využiť pivnice, suterény a úkryty CO
► zachovať rozvahu a nerobiť zmätok

Zásady prvej pomoci:

- postihnutého čo najrýchlejšie vyniesť zo zamoreného priestoru
- je nutné ho prezliecť a umyť najmä pri zasiahnutí kvapalinou
-
oči vypláchnuť bórovou alebo čistou vodou
- ústa viackrát vypláchnuť čistou vodou
- uvoľniť dýchacie cesty
- zaistiť pokoj a ochranu proti chladu
- odviesť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám