Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Mesto Bardejov.

Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva Mesto Bardejov aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu
  • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán
  • Stavebné povolenie (ak bola stavba ukončená resp. postavená pred 1.10.1976)
  • Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb)

Vybavuje MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia.

Kontakt:
    tel.         054/ 486 2162
    e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybaveni do 30 dní.

Správny poplatok: Bez poplatku

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám