Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

V súlade s §11, ods. 4 , písm. a) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §9, ods. 1, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MsZ schválilo ,,Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“.

Zásadami bol schválený aj predaj , prenájom a zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Bardejov. Podľa uvedených zásad nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta sa môže :
- predať,
- prenajať,
- zameniť
Uvedené formy podliehajú vždy posúdeniu v príslušných komisiách MsZ, MsR a následne schváleniu v MsZ po obdŕžaní písomnej žiadosti od žiadateľa.

Predaj nehnuteľného majetku

Prevod vlastníctva majetku mesta sa musí vykonávať :
- na základe obchodnej verejnej súťaže
- dobrovoľnou dražbou
- priamym predajom

Tieto prevody podliehajú schváleniu MsZ.

Prenájom nehnuteľného majetku
a.) pozemky
b.) nebytové priestory

Prenájom nehnuteľného majetku :
- krátkodobý nájom maximálne do 30 dní rozhoduje správca majetku a písomne informuje primátora mesta prostredníctvom vecne príslušného oddelenia,
- na dobu do jedného roka rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a v MsR,
- v ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ.

Nájom je zásadne odplatný, jeho výška sa riadi zásadou efektívneho a hospodárneho využívania majetku mesta a v súlade s platnými smernicami mesta.

Vyššie uvedený postup nakladania s majetkom mesta je len základnou informáciou o postupe pri jeho predaji, prenájme a zámene.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám