Prečítané: 6365x

späť

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov vydáva záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb iba v prípade ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 147/2015  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Bardejov. V zmysle uvedeného VZN mesto Bardejov nevydáva rozhodnutia o určení prevádzkového času. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať časové rozmedzia určené v tomto VZN.