Prečítané: 6250x

späť

Únik amoniaku: amoniak je bezfarebný toxický plyn so štipľavým zápachom. Pri vyšších koncentráciách je horľavý a za určitých podmienok aj výbušný. Je ľahší ako vzduch. Pre svoj charakteristický zápach je vo vzduchu aj v malom množstve ľahko rozpoznateľný. Dráždi dýchacie cesty, oči, sliznicu a spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje zápal, zástavu dýchania až smrť.

Čo robiť v prípade úniku amoniaku?
uvedomiť si zdroj možného ohrozenia
► namočiť vreckovku vodou, octovou vodou, priložiť na nos a ústa
► čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra
► pri ústupe varovať osoby a vozidla idúce opačným smerom
► využiť pivnice, suterény a úkryty CO
► zachovať rozvahu a nerobiť zmätok

Zásady prvej pomoci:
- postihnutého čo najrýchlejšie vyniesť zo zamoreného priestoru
- je nutné ho prezliecť a umyť najmä pri zasiahnutí kvapalinou
- oči vypláchnuť bórovou alebo čistou vodou
- ústa viackrát vypláchnuť čistou vodou
- uvoľniť dýchacie cesty
- zaistiť pokoj a ochranu proti chladu
- odviesť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc