Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

BIO nádobaMesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, a.s.  distribuovalo v mesiaci júl až august 2019 zberné 120 litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mesta. Šlo o ďalšiu aktivitu, v rámci projektu  "Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov", ktorého súčasťou okrem výstavby komposárne  bolo aj zabezpečenie zvozovej a manipulačnej techniky na  zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktorý je financovaný prostredníctvom eurofondov. 

 V nádobách nájdu obyvatelia samolepku s kalendár zvozu, Informáčný spravodaj o tom, čo patrí a nepatrí do bioodpadu. Nádoby sú majetkom mesta a preto je potrebné podpísať protokol o ich prevzatí.

 

2018.02.06 Vešľkoplošný pútač

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

1.  Stručný popis projektu

Zámer predkladaného projektu je vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Realizáciou projektu chce mesto Bardejov vyriešiť dva na seba nadväzujúce environmentálne problémy. Jednak prispieť k zníženiu množstva zhodnocovaného a recyklovaného komunálneho odpadu, a zároveň vybudovaním kompostárne v tesnej blízkosti bývalej skládky odpadov Lukavica, prispieť k jej rekultivácií. Vytvorenie podmienok na separovaný zber BRKO občanom mesta Bardejov naplní očakávané predpoklady nového zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a splnení požiadavky rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES.

Naplnenie cieľa projektu zaistíme pomocou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber BRKO prostredníctvom nákupu dopravných zariadení a zberných nádob na BRKO,  a opatrení súvisiacich s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie BRKO nákupom potrebného technického vybavenia. Prostredníctvom spomínaných opatrení sa vytvorí systém komplexného zneškodňovania odpadovej biomasy jednou z najprírodnejších a najekologickejších foriem  - kompostovaním týchto organických odpadov.  Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu približne o 2000 t/rok.

Zber BRO v rámci projektu sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov. Samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na projektom vystavenej kompostárni v katastrálnom území obce Komárov parcelné číslo: KN-C č. 278 a 274/51. V súčasnosti mesto zabezpečuje úpravu verejnej zelene no samotný zber a následné zhodnocovanie už odoberajú zazmluvnení partneri, nakoľko mesto nemá kapacity na jeho zhodnocovanie. Novovybudovaná kompostáreň s kapacitou 4000 ton/rok umožní mestu ekologicky efektívne nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom a vytvorí podmienky na zastavenie neustále vznikajúcich čiernych skládok.

Dôsledkom realizácie projektu bude vyriešený komplexný systém infraštruktúry zberu a efektívneho zhodnocovania BRO v meste Bardejov v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie.

1.1 Predmet projektu

Projekt rieši realizáciu súboru opatrení vedúcich k vytvoreniu efektívneho zberu a zhodnocovania BRO v meste Bardejov. V súčasnosti údržbu zelene z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov, zastrešuje mesto prostredníctvom poverenej organizácie. Samotný zber a zhodnocovanie vykonávajú zazmluvnení partneri. Pre zber zložiek komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, je počas celého roka umiestnený kontajner na stálom mieste v organizácií poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, s možnosťou odovzdania odpadu v dňoch od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta vychádza zo systému zberu odpadov, ktorý je zavedený na území mesta Bardejov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zber zmesového komunálneho odpadu je zabezpečovaný lokálnym systémom a zber vytriedených druhov komunálnych odpadov je zabezpečený lokálnym a donáškovým systémom. Nakladanie s komunálnymi odpadmi zabezpečuje spoločnosť Ekobard, a. s. Zmesový komunálny odpad je zneškodňovaný na riadenej skládke v Bartošovciach.

Reálna situácia v meste nerieši zber a zhodnocovanie BRKO v rámci bytovej výstavby. Kedže systém zberu BRKO nezodpovedá novému zákonu o odpadoch č.79/2015 Z.z., predkladaný projekt systematického zberu a zhodnocovania BRKO rieši technické zázemie zberu, technologické zázemie potrebné na zhodnocovanie bioodpadu a hlavne vybudovanie kompostárne pre komplexné naplnenie cieľov odpadového hospodárstva SR.

Cieľom projektu je umožniť občanom separovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu, a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky. Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu spracovaniu vyzbieraného BRO a zastabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a to prostredníctvom:
· technologického vybavenia na zhodnocovanie BRO (prekopávač, štiepkovač, čelný nakladač, miešací voz s hydraulickou rukou, kompostovací kontajner, mostová váha),
· dopravných zariadení na zber a zvoz BRO (zberné vozidlo s rotačným lisovaním, traktor, traktorový príves, hákový naťahovák),
· zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci domácností (zberné nádoby 120l, hnedej farby, prispôsobené na zber BRO podľa hygienických a právnych predpisov, hákové kontajneri 30m³ otvorené),
a súčasne sa vybuduje kompostáreň s kapacitou na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 4000 ton/rok.

Na základe systematického zberového programu BRO rátame s navýšením množstva vyprodukovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v záujmovom území na 4000 t/rok. Vďaka projektu sa poradí zhodnotiť približne 3000 ton/rok biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Zabezpečením zberu a zhodnocovania BRKO v meste sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu o zložku biologicky rozložiteľných druhov odpadu a následne sa zamedzí drahému a environmentálne veľmi zaťažujúcemu skládkovaniu odpadu. Vytvoria sa podmienky na cyklus opätovného využitia prírodných zdrojov v rámci prihnojovania a ošetrovania zelene.

Naplnenie cieľa projektu, zameraného na vytvorenie celkového systému zberu a zhodnocovania BRKO mesta Bardejov, sa okrem úspor zo skládkovania prejaví aj v lepšom hospodárení mesta a pozitívnom dopade v oblasti životného prostredia.

Navrhované riešenia pre vybudovanie zberu a zhodnocovania BRKO a presné technické špecifikácie vybraných zariadení vychádzajú z požiadaviek platnej legislatívy o odpadoch a sú v súlade s podmienkami predmetnej výzvy. Následne sa tieto riešenia preklopili aj do stanovenia rozpočtu celého projektu a naplnenia cieľov s prihliadnutím na technickú realizovateľnosť a ekologickú hodnotu návratnosti navrhovaných riešení.   V rámci navrhovaného projektu dôjde k výrazne pozitívnemu vplyvu na oblasť životného prostredia, čo je dôsledkom nie len zníženia množstva skládkovaného komunálneho odpadu, ale aj environmentálne vhodných technologických zariadení obstaraných formou zeleného verejného obstarávania a stavebnými prácami v súlade s dodržaním všetkých predpisov, eliminujúcich riziko vzniku environmentálnej záťaže (vybudovanie rúrového vedenia a žumpy na zamedzenie rizika kontaminácie podzemných vôd, spevnená plocha chrániaca pôdu pred jej znehodnotením, atď.)

1.2 Výstupy projektu

Vydarenou realizáciou projektu sa vytvorí systém infraštruktúry zberu BRKO s dostatočnou kapacitou novovybudovanej kompostárne pre všetkých občanov mesta Bardejov. Komplexné riešenie zvážania BRKO z domácností a verejných priestranstiev ako aj jeho následné efektívne spracovanie na materiálovo stabilizovaný kompost, bude mať významný dopad na stav životného prostredia dotknutej oblasti.

Mesto ráta s využitím kompostu na:
· zahnojenie mestských parkov, verejnej zelene, cintorínov,
· rekultiváciu čiernych skládok a environmentálnych záťaží (lokalita Dlhá Lúka, lokalita Bardejovská Nová Ves a v západnej časti mesta pri hati a na okrajoch záhradkárskych osád), šíriacich nepríjemný zápach a zamorených hlodavcami, potkanmi a hmyzom,
· ponúkne sa aj na využitie pre obyvateľom.

Vytvorením dostatočnej kapacity a infraštruktúry na zber a zhodnocovanie BRKO sa zamedzí miešaniu BRKO do zmesového komunálneho odpadu. Finančné úspory, spojené s poplatkami za skládkovanie, za nákup hnojív pre verejné priestranstvá a vytvorenie nových pracovných pozícií sa pozitívne odzrkadlia na ďalšom rozvoji aktivít mesta, z ktorých budú profitovať ako obyvatelia mesta tak aj návštevníci tohto kultúrne bohatého mesta Slovenskej republiky.

(Viac podrobností o výpočte úspor viď informácie nižšie + finančná analýza.)

1.3 Čo by sa stalo ak by sa projekt nerealizoval

Nezrealizovanie predkladaného projektového zámeru bude mať za následok neefektívne fungovanie odpadového hospodárstva samosprávy a brzdu v rozvoji environmentálneho rozvoja.

Nezrealizovaním projektu nebudú generované úspory z prevádzky kompostárne a prostriedky mestského rozpočtu budú zabezpečovať neefektívne financovanie dovážania verejného BRO z mesta do vzdialených zariadení na zhodnocovanie, nakoľko mesto nedisponuje zariadením na zhodnotenie BRO, a zároveň uhrádzania environmentálnej záťaže v rámci skládkovania zmesového komunálneho odpadu navýšeného o nevytriedenú zložku biologicky rozložiteľného odpadu. Východisko z tejto situácie predstavuje iba realizácia komplexnej investície v podobe predkladaného projektu.

2. Investičné výdavky

Investičné výdavky projektu tvoria výdavky na zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. Výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít predstavujú priame výdavky a zahŕňajú výdavky na stavebné práce v súvislosti s vybudovaním kompostárne, obstaranie mechanizácie pre zvoz a manipuláciu s BRKO, obsluhu kompostárne a zberové nádoby. Oprávnenosť jednotlivých investičných výdavkov bola posúdená v súlade s:
· Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci 11.výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11.

Neoprávnené výdavky v rámci predkladaného projektu boli identifikované. Vzťahujú sa na stavebné práce súvisiace s úpravou kompostárne a predstavujú sumu 294 324,12 Eur.

Nakoľko žiadateľ nie je platcom DPH   a nemá nárok na preplatenie DPH z Daňového úradu, oprávnené i neoprávnené výdavky obsahujú aj DPH.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu predstavuje sumu 2 631 578,95 Eur.

Žiadateľ nie je platcom DPH. Preto DPH je súčasťou oprávnených výdavkov a všetky výdavky sú uvádzané s DPH.

Celková výška neoprávnených výdavkov projektu, ktoré súvisia s realizáciou projektu predstavuje sumu 294 324,12 Eur.

Žiadateľ nie je platcom DPH. Preto DPH je súčasťou neoprávnených výdavkov a všetky výdavky sú uvádzané s DPH.

Názov výdavku Oprávnené výdavky s DPH Neoprávnené výdavky s DPH
Stavebné práce 463 212,55 294 324,12
Projektová dokumentácia 0,00 0,00
Stavebný dozor 0,00 0,00
021 Stavby 463 212,55 294 324,12
Technické prostriedky - vybavenie 826 020,80 0,00
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 826 020,80 0,00
Technické prostriedky - vozidlá 1 342 345,60 0,00
023 - Dopravné prostriedky 1 342 345,60 0,00
SPOLU: 2 631 578,95 294 324,12

 

2.1 Opis priamych oprávnených výdavkov projektu

Stavebné práce (021 Stavby):

Výdavky spojené s realizáciou stavebných prác na objekte Kompostárne v Bardejove sú v základnej logickej skladbe rozdelených na nižšie uvedené časti:
SO-01 Príprava územia
SO-03 Komunikačné plochy -
                       03.A - vstupný areál
                       03.C – obslužná cesta
SO-04 Objekt vstupnej kontroly
SO-05 Úžitkový vodovod: vodojem
SO-06 Kanalizácia
                         06.A - dažďová
                         06.B – technologická
                         06.C – splašková
                         06.D - oplachovacia
SO-10 Oplotenie areálu a brány
SO-11 Sadové úpravy
SO-12 Zabezpečené plochy:
                       12.A - skladovacie boxy bioodpadu
                       12.B - dozrievacia plocha kompostu
SO-13 Nádrž technologickej vody a rozvody postreku

Uvedené výdavky sa viažu na jednu hlavnú aktivitu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Výška výdavkov bola stanovená na základe podrobného rozpočtu stavby potvrdeného autorizovanou osobou – Ing. Hrabčák Marek.

Celková výška oprávnených výdavkov na stavebné práce predstavuje sumu 463 212,55 Eur.

Dodávka technických prostriedkov - vybavenia (022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí)

Výdavky spojené s dodávkou samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, ktoré predstavujú základné vybavenie pre kompostáreň a zabezpečenie zberu BRKO, sú v základnej logickej skladbe rozdelené na nasledovné celky:
· zberové nádoby na biodopad 120 l (3 000 ks),
· hákový kontajner 30 m3 (otvorený 5 ks),
· štiepkovač drevnej hmoty (1 ks),
· mostová váha (1ks),
· kompostovací kontajner (2 ks),
· nesený prekopávač kompostu (1 ks).

Dodávka technických prostriedkov – vozidlá (023 - Dopravné prostriedky)

Výdavky spojené s dodávkou samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, ktoré predstavujú základné vybavenie pre kompostáreň a zabezpečenie zberu BRKO, sú v základnej logickej skladbe rozdelené na nasledovné celky:
· traktor (1 ks),
· traktorový príves - vlečka (1 ks),
· zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou (2 ks),
· miešací voz s hydraulickou rukou (1 ks),
· hákový naťahovák (1ks),
· čelný nakladač (1 ks).

3. Úspory z prevádzky

Predpokladané úspory budú generované v zmysle nasledovných položiek:
· Úspora z prepravy a manipulácie BRO a BRKO za v súčasnosti vyprodukovaný a vyzbieraný BRO odpad z verejnej zelene.
· Úspora z poplatku za skládkovanie (doteraz nevyseparované BRO a BRKO). Celý objem rozšírenia separovania BRO a BRKO je na úrovni 1 212 t, ktorý v súčasnosti končí na skládke KO, pričom skládkovanie je spoplatnené konečnou sumou 29,61 Eur za 1 t odpadu.
· Úspora z prepravy a manipulácie s KO (doteraz nevyseparované BRKO). Odhadované množstvo dodatočne vyseparovaného odpadu, ktorý nebude potrebné   voziť na skládku KO je 1 212 t, čo ročne predstavuje cca 155 vývozov. Vývozy sú realizované na skládku   Petrovce – Hanušovce, vzdialenú cca. 50 km od Bardejova. Priemerná cena jedného vývozu je odhadovaná na 200 Eur.

Príjmy úspory, tak môžeme počítať na základe nasledovných kalkulačných vzorcov.

Úspora z prepravy a manipulácie BRO a BRKO

            Množstvo vyseparovaného odpadu: 1 788 t/rok
            Náklady na prepravu a manipuláciu 1 t BRO a BRKO: 20,30 Eur  

            Úspora z prepravy a manipulácie BRO a BRKO: 36 296,40 Eur/rok

Úspora z poplatku za skládkovanie

            Množstvo vyseparovaného BRO a BRKO vďaka realizácii projektu: 1 212 t
            Konečný poplatok za skládkovanie 1 t odpadu: 29,61 Eur  

            Úspora z poplatku za skládkovanie (doteraz nevyseparované BRKO): 35 887,32 Eur/rok

Úspora z prepravy a manipulácie s KO

            Počet ušetrených vývozov na skládku/rok: 155
            Priemerný náklad jedného vývozu: 200 Eur  

            Úspora z prepravy a manipulácie s KO: 31 000 Eur/rok

4. Zníženie prevádzkových dotácií

Vzhľadom na generovanú úsporu plánuje mesto Bardejov takto usporené finančné prostriedky presunúť z výdavkových položiek:
· platby za uskladnenie KO,
· platby za odvoz KO,
· platby za odvoz a manipuláciu s BRO a BRKO.

Na financovanie systému efektívne fungujúceho odpadového hospodárstva, prioritne BRO, na území mesta Bardejov.

Prioritou je presunutie usporených finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky vlastnej kompostárne a zabezpečenie optimálneho nakladanie s BRO a BRKO v zmysle platnej legislatívy, pravidelnej obnovy obslužných zariadení, mechanizácie a zberných nádob.

Keďže presun teoreticky usporených finančných prostriedkov v zásade nemení svoj hlavný účel ani prijímateľa, uvažujeme o miere kompenzácie úspory cez zníženie prevádzkových dotácií na úrovni 0 %.

5. Výdavky na prevádzku

V rámci projektu uvažujeme o vzniku výdavkov, ktoré sa spájanú s prevádzkou novej kompostárne. V zásade uvažujeme o výdavkoch na spotrebu materiálu, energií, personálnych nákladoch, údržbe a réžii.

V prípade materiálnych nákladov je hlavným výdavkom spotreba PHM, ktorú vnútorne členíme na spotrebu PHM dopravnými prostriedkami a spotrebu PHM obslužnou mechanizáciou.

V prípade dopravných prostriedkov zohľadňujeme priemernú spotrebu PHM na 100 km, ktorú sme stanovili na základe nasledovného kľúča:
· Zberové vozidlo 65 l/100 km, predpoklad ročných jázd v rozsahu 8 750 km na vozidlo              (v prípade dvoch vozidiel je výsledná spotreba PHM na úrovni 11 375 l),
· Hákový nosič kontajnerov (hákový naťahovák) 75 l/100 km, predpoklad ročných jázd v rozsahu 4 200 km (3 150 l rok).
Spolu 14 525 l/rok.

Pri obslužnej mechanizácií odhadujeme ročnú prevádzku v nasledovnom rozsahu:
· Traktor zvážanie verejnej zelene 23 l/hod, predpoklad ročného využitia v rozsahu 399 Mth (9 177 l/rok),
· Traktor + miešací voz: miešanie 11,5 l/hod, predpoklad ročného využitia v rozsahu 1 111 Mth (12   776,5 l/rok),
· Traktor + prekopávač 11,5 l/hod,   predpoklad ročného využitia v rozsahu 216 Mth (2 484 l/rok),
· Traktor + štiepkovač 11,5 l/hod,   predpoklad ročného využitia v rozsahu 108 Mth (1 242 l/rok),
· Nakladač 7 l/hod, predpoklad ročného využitia v rozsahu 468 Mth (3 276 l/rok),
Spolu 28 955 l/rok.

Množstvo najazdených kilometrov ako i motohodiny sme stanovili kvalifikovaným odhadom. Cena za PHM vychádza z priemernej ceny nafty v 18. týždni roka 2016 (2.5.2016- 8.5.2016) zverejnenom na portály: www.natankuj.sk

Pri prevádzke technologického vybavenia obstaraného v rámci predkladaného projektu očakávame spotrebu   mazacích a hydraulických olejov. V tejto súvislosti počítame s ročnými výdavkami na úrovni 2 500 Eur. Suma   bola stanovená kvalifikovaným odhadom.

Prevádzka kompostárne (systém monitorovania, váženia, evidencie, bezpečnosti – osvetlenie, ohrevu a pod.) si vyžiada aj spotrebu elektrickej energie. Výpočet spotreby el. energie sme stanovili na základe nasledovného kľúča:
· Kľúčové technológie, ktoré si vyžadujú el. energiu - kompostovacie kontajnery majú príkon 55 kW/hod. Predpokladáme, že počas roka budú   v prevádzke 250 dní po 2 hod   t.j. jeden kontajner spotrebuje 27 500 kWh, dva kontajnery 55 000 kW. K uvedenej spotrebe   pripočítavame 15 % čo je   jednak spotreba ostatných   monitorovacích zariadení ako aj prípadná nadspotreba el. energie pri   výrobe kompostu. Celková ročná spotreba el. energie je tak odhadovaná na 63 250 kWh. Pri cene 0,2 Eur za kWh je tak ročný náklad 12 650 Eur.

V súvislosti s personálnymi   výdavkami uvažujeme s nasledovnou skladbou zamestnancov:
· Správca kompostárne: 1 osoba na trojštvrtinový úväzok (rešpektuje sezónnosť prevádzky kompostárne). Zvyšná časť úväzku bude naviazaná na ostatné služby vykonávané v rámci odpadového hospodárstva mesta Bardejov, resp. služieb údržby mesta.
· Obslužný personál kompostárne: 2 osoby na trojštvrtinový úväzok (rešpektuje sezónnosť prevádzky kompostárne). Zvyšná časť úväzku bude naviazaná na ostatné služby vykonávané v rámci odpadového hospodárstva mesta Bardejov, resp. služieb údržby mesta.
· Strážnik: 1 osoba na plný úväzok zabezpečenie monitorovania a ochrany kompostárne aj mimo sezóny.
· Vodiči dopravných prostriedkov: 3 na trojštvrťový úväzok. Zvyšná časť úväzku bude naviazaná na ostatné služby vykonávané v rámci odpadového hospodárstva mesta Bardejov.
· Manipulační pracovníci k dopravným prostriedkom a vodičom: 6 osôb cez VPP, takže sa pre nich nenárokuje odmena.

Predpokladaná nominálna hrubá mzda bude na úrovni 550 Eur/mesiac. Celkový počet rozpočtovaných pracovníkov vyjadrených cez plný úväzok: 5,5.

Ostatné výdavky, ktoré zahŕňame do finančnej analýzy sú viazané na opravy a údržbu (paušálne výdavky úrovni 8000 Eur/rok, výnimku má rok 2018 a 2019, kedy bude uplatňovaná záruka)   a režijné výdavky (centrálne   vedenie účtovníctva, evidencie majetku a pod.) v sume 1 000 Eur/rok.

6. Zabezpečenie spolufinancovania projektu a finančné zabezpečenie udržateľnosti projektu

Systém spolufinancovania je založený na využití výlučne vlastných zdrojov žiadateľa. Keďže mesto Bardejov rieši predkladaným projektom znižovanie množstva nevyseparovaného KO, ktoré sa v budúcnosti môže prejaviť úsporou vynakladaných výdavkov na skládkovanie odpadu, vytvára sa predpoklad pre financovanie zámeru z úspory.

Druhým aspektom projektu je zodpovedné správanie sa voči životnému prostrediu v oblasti nakladania s odpadmi, v zmysle platnej legislatívy. Zo tohto dôvodu má opodstatnenosť realizovať aj také projekty, ktoré nie sú schopné generovať dostatok príjmov pokrývajúcich aspoň prevádzkové náklady. V prípade predkladaného projektu môžeme hovoriť o vybudovaní kompostárne, zabezpečení materiálno-technickej základne pre bezpečnú manipuláciu s BRO, ktorých prevádzka spolu s výdavkami na obslužný personál nie je schopná generovať dostatok príjmov. Projekt tak generuje stratu, ktorá je však nižšia ako náklady spojené so zachovaním súčasného stavu. Negatívny rozdiel výdavkov a príjmov projektu bude dofinancovaný z poplatkov obyvateľov za zber a spracovanie odpadu, ktoré mesto Bardejov vyberá od jednotlivých producentov odpadu. V tomto duchu je naplnená aj základná zásada v oblasti životného prostredia: znečisťovateľ platí.

Vyššie náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstvo v súvislosti s realizáciou projektu sú mestom Bardejov akceptované, nakoľko eliminujú budúcu hrozbu pokút a sankcií zo strany inšpekcie životného prostredia pri neplnení legislatívnych požiadaviek v oblasti odpadového hospodárstva.

Spolufinancovanie vo výške 131 578,95 EUR zabezpečí mesto Bardejov z vlastných zdrojov.

Systém spolufinancovania je založený na využití výlučne vlastných zdrojov žiadateľa. Keďže mesto Bardejov rieši predkladaným projektom výrazné znižovanie množstva nevyseparovaného KO, ktoré sa v budúcnosti môže prejaviť úsporou vynakladaných výdavkov na manipuláciu, prepravu a skládkovanie odpadu, vytvára sa predpoklad pre financovanie zámeru z úspory.

Druhým aspektom projektu je zodpovedné správanie sa voči životnému prostrediu v oblasti nakladania s odpadmi, v zmysle platnej legislatívy. Zo tohto dôvodu má opodstatnenosť realizovať aj také projekty, ktoré nie sú schopné generovať dostatok príjmov. V našom prípade preukázala finančná analýza   pokrytie prevádzkových nákladov, avšak v dôsledku potrebnej obnovy investície generuje diskontovanú kumulovanú stratu (v horizonte 25 rokov) na úrovni 347 447,40 Eur.

Generovaná strata projektu je však nižšia ako náklady spojené so zachovaním súčasného stavu pri zohľadnení sprísňujúcich sa pravidiel v odpadovom hospodárstve. Negatívny rozdiel výdavkov a príjmov projektu bude dofinancovaný z poplatkov obyvateľov za zber a spracovanie odpadu, ktoré mesto Bardejov vyberá od jednotlivých producentov odpadu. V tomto duchu je naplnená aj základná zásada v oblasti životného prostredia: znečisťovateľ platí. Vyššie náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstvo v súvislosti s realizáciou projektu sú mestom Bardejov preto akceptované, nakoľko eliminujú budúcu hrozbu pokút a sankcií zo strany inšpekcie životného prostredia pri neplnení legislatívnych požiadaviek v oblasti odpadového hospodárstva.      

Značná časť príjmov definovaných v rámci predkladanej finančnej analýzy je tvorená úsporami minulých výdavkov, od ktorých bude mesto Bardejov v prípade realizácie   projektu oslobodené. Príjmy výlučne   generované projektom sú obmedzené na predaj kompostu. Ich predikcia je najrizikovejšia, nakoľko reálne   závisia od situácie v externom prostredí. Mesto Bardejov ako žiadateľ ma len jeden nástroj na ovplyvňovanie predajnosti kompostu a to je cena.  

Každopádne pokles predajnosti vyprodukovaného kompostu ani jeho úplne zastavenie neohrozí udržateľnosť projektu a to z titulu dofinancovania prevádzky z poplatkov producentov odpadov.

Vyššie náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstvo v súvislosti s realizáciou projektu sú mestom Bardejov akceptované, nakoľko eliminujú budúcu hrozbu pokút a sankcií zo strany inšpekcie životného   prostredia pri neplnení legislatívnych požiadaviek v oblasti odpadového hospodárstva.      

7. Finančná udržateľnosť

Výsledkom finančnej analýzy je v globále záporný cash-flow, ktorý však vyplýva z nasledovných skutočností:
· nutnej obnovy investície (celkový objem reinvestovaných prostriedkov v referenčnom období je 906 658,40)
· nezahrnutím poplatkov občanov mesta a ostatných producentov odpadov na území mesta do príjmov (dôvodom je skutočnosť, že tieto poplatky nepovažujeme za príjem projektu)
· relatívne nízkych prevádzkových výnosov, ktoré pramenia predovšetkým zo zohľadnenia pesimistického variantu projektu.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné dofinancovanie prevádzky kompostárne a nakladania s BRO resp. BRKO z vlastných prostriedkov mesta Bardejov. Uvedená skutočnosť je nám známa, pričom dofinancovanie straty plánujeme riešiť z poplatkov občanov a PO za zber a spracovanie odpadov.

Keďže priemerné výdavky mesta Bardejov za posledné 3 roky na oblasť odpadového hospodárstva/rok prevyšujú sumu 950 000 Eur/rok, nie sú žiadne obavy z nezvládnutia dofinancovania stratovej prevádzky kompostárne, ani v prípade, že vzniknutý kompost nebude predajný v predpokladanej cene resp. množstve a jeho využitie bude určená výlučne na rekultiváciu skládok.  

Nakoľko ide o službu vykonávanú vo verejnom záujme, nie je pre mesto Bardejov rozhodujúcim kritériom ziskovosť projektu, ale plnenie zákonným povinností a zodpovedné, trvalo udržateľné správanie sa v oblasti odpadového hospodárstva. Z tohto dôvodu nie je financovanie stratového projektu prevádzky kompostárne a nakladania s BRO resp. BRKO ohrozené ani politickými zmenami vo vedení mesta resp. v mestskom zastupiteľstve.  

 

Aktualizoval: Milan Klimek 2019-01.-17, 08:28, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám