Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

Zmesový komunálny odpad

Interval vývozu: 1 krát za týždeň pre individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len IBV)

a 2 až 4 krát za týždeň pre komunálnu bytovú výstavbu (ďalej len KBV)

Druh nádoby: čierne plastové a kovové 110, 240 a 1100 litrové nádoby

 

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.

 

Drobný stavebný odpad

 DSO

Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpadov – priebežne. Zber je samostatne spoplatnený 0,02 € / kg

Miesto zberu: zberný dvor

 

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

 

Kontajnery na separovaný zber odpadov

kontajnery sz

 

Papier

Papier

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a 2 krát za mesiac pre KBV a formou školského zberu

Druh nádoby: IBV -modré 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV - modré 1100 litrové kontajnery

 

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .

 

 Plasty

plast 

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a 

3 krát za mesiac pre KBV

Druh nádoby: IBV -žlté 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV - žlté 1100 litrové kontajnery

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov, kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky ... .

Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod ... .

 

 Sklo

 sklo

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a

 2 krát za mesiac pre KBV

Druh nádoby: IBV -zelené 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV - zelené 1100 litrové kontajnery

 

Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .

 

 Kovy a Viacvrstvové kombinované materiály

VKM 

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a

 2 krát za mesiac pre KBV

Druh nádoby: IBV -červené 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV - zelené 1100 litrové kontajnery

 

Zbiera sa: kovový šrot, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov ...

a viacvrstvové obaly od mlieka a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, piva kozmetiky ... .

Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi...

 

Textil a šatstvo

textil 

Interval vývozu: podľa potreby

Druh nádoby: špeciálny kovový kontajner na zber textilu a šatstva

 

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu ... .

Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo ... .

 

BIO odpad zo záhrad

 BRO

Interval vývozu: priebežne v kompostovacích zásobníkoch a na zbernom dvore

Druh nádoby: kompostovacie zásobníky alebo veľkoobjemové kontajnery na zbernom dvore

 

Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol ... .

Nezbiera sa: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod ... .

 

 BIO kuchynské odpady

 BROKO

Povinnosť zavedenia a zabezpečenia vykonávania triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje pre mesto Bardejov, nakoľko sa preukázalo, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

Zbiera sa spolu so zmesovým komunálnym odpadom.

 

 Jedlé oleje a tuky

Olej

Interval vývozu: 2 krát za rok a priebežne na zbernom dvore alebo na benzínových pumpách

Druh nádoby: PET fľaše a iné nádoby

 

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ... .

 

Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla ... .

 

 Objemný odpad

 VOK

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok a priebežne na zbernom dvore

Druh nádoby: veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na území mesta

 

Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci ... .

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady a odpady s obsahom škodlivých látok ... .

 

 Odpady s obsahom škodlivín

NO 

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok a priebežne na zbernom dvore

Spôsob odovzdania: priamo do zberového vozidla a na zberný dvor

 

Zbiera sa: použité batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami ... .

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady... .

 

 Batérie a akumulátory

Baterie 

Interval vývozu: priebežne na zbernom dvore, vrámci spätného zberu a na zbernom mieste

Druh nádoby: špeciálne kontajnery na zbernom dvore, alebo v obchodoch na výmennom základe

 

Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .

Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .

 

 Elektroodpad

 Elektro

Interval vývozu: priebežne na zbernom dvore a vrámci spätného zberu

Druh nádoby: špeciálne kontajnery na zbernom dvore, alebo v obchodoch na výmennom základe

 

Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... .

 Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ... .

 

Pneumatiky

pneu

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať  v rámci spätného zberu - distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu, resp. aj na zbernom dvore.

 

 Lieky

lieky 

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární.

 

Aktualizoval: Milan Klimek 2017-03.-23, 09:24, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám