Prečítané: 4149x

späť

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

Sadzba dane za predajné automaty je:
- 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
- 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak automat ponúka alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.

Oslobodenie od dane

Oslobodené od dane sú predajné automaty:
- umiestnené v priestoroch základných a stredných škôl v období letných prázdnin (júl, august), okrem automatov umiestnených v priestoroch študentských domovov,
- vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za predajné automaty a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového automatu, vyradenie automatu z prevádzky a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí.