Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

Sadzba dane za predajné automaty je:
- 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
- 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak automat ponúka alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.

Oslobodenie od dane

Oslobodené od dane sú predajné automaty:
- umiestnené v priestoroch základných a stredných škôl v období letných prázdnin (júl, august), okrem automatov umiestnených v priestoroch študentských domovov,
- vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za predajné automaty a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového automatu, vyradenie automatu z prevádzky a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí.

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám