Prečítané: 10757x
31. január je zároveň aj posledným dňom na predloženie dokladov pre poplatníkov uplatňujúcich si úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle článku 11 ods. 2 VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Ide o osoby, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov, osoby, ktoré pracujú turnusovo mimo miesta trvalého pobytu a osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu minimálne 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia. V týchto prípadoch sa základná sadzba poplatku    (t. j. 27,01 € na osobu a rok) vynásobí koeficientom 0,3.

Dokladmi odôvodňujúcimi použitie príslušného koeficientu sú napr. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci, pracovná zmluva a pod. a predkladajú sa priamo na oddelení daní a poplatkov (č. dverí 4).

Poplatníci, ktorí doručia príslušné doklady po lehote, t. j. po 31. januári, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku a to na podateľni mestského úradu. Pri určení výšky poplatku sa príslušný koeficient použije až k dátumu skutočného predloženia dokladov a príslušnej žiadosti.  

Pri predkladaní relevantných dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia.