Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA K ÚČASTI NA 671. HISTORICKOM A 51. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU KONANÉHO V DŇOCH 22. 8. - 25. 8. 2024 - zábavné zariadenia

Vyplňte tieto údaje

Ak je žiadateľ právnická osoba – PO zadajte Obchodný názov; ak je žiadateľ fyzická osoba - FO zadajte meno a priezvisko

Vyplňte tieto údaje

(ak žiadateľ nemá pridelené IČO, uvedie RČ - rodné číslo)

Vyplňte tieto údaje


Vyplňte tieto údaje

ak je žiadateľ fyzická osoba - FO zadajte dátum narodenia

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Invalid Input

ŽIADATEĽ JE POVINNÝ K ŽIADOSTI PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY V ZÁVISLOSTI OD MIESTA, SORTIMENTU A OPRÁVNENOSTI K PREDAJU: FOTOKÓPIU POTVRDENIA O PRIDELENÍ DAŇOVÉHO KÓDU REGISTRAČNEJ POKLADNICE (RP) ALEBO ČESTNÉ VYHLÁSENIE S UVEDENÍM USTANOVENÍ OSOBITNÉHO PREDPISU, PODĽA KTORÉHO ŽIADATEĽ NIE JE POVINNÝ NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ POKLADNICU. V PRÍPADE, ŽE ŽIADATEĽ POUŹÍVA VIAC AKO JEDNU RP, JE POVINNÝ UVIESŤ TO V ŽIADOSTI A DOLOŹIŤ FOTOKÓPIU DKP.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb pokladnicu e-kasa klient (PEKK) na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:

V prípade, že žiadateľ nemá povinnosť na evidenciu tržieb používať pokladnicu e-kasa klient (PEKK), predkladá „ČESTNÉ VYHLÁSENIE“.

Vyplňte tieto údaje

SORTIMENT PREDAJA:
Invalid Input

Napíšte druhy zábavných zariadení a plochu v m2. (vzor: detská manéž - 20m2, autodrom - 24m2, ...)

Invalid Input

POZNÁMKA (miesto ako min. rok, miesto chrbtom k slnku, stánok vedľa kamaráta, minuloročné číslo stánku, ...)

POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ UVEDENÝCH ÚDAJOV PRE REGISTRÁCIU K ÚČASTI NA 671. HISTORICKOM A 51. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU. OBOZNÁMIL SOM SA S PODMIENKAMI ÚČASTI UVEDENÝMI V ORGANIZAČNOM PORIADKU JARMOKU A SÚHLASÍM S NIMI. ZADANÍM E- MAILOVEJ ADRESY VYJADRUJEM SVOJ SÚHLAS SO ZASLANÍM OZNÁMENIA O PRIDELENÍ PREDAJNÉHO MIESTA A O VÝŠKE POPLATKU ZA ÚČASŤ NA 671. HISTORICKOM A 51. NOVODOBOM BARDEJOVSKOM JARMOKU ELEKTRONICKOU FORMOU.

Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje


Invalid Input

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 00321842 Zast.: MUDr. Boris Hanuščak – primátor Tel.: (+421) 54/ 48 62 122 E-mail: info@bardejov.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: zodpovedna.osoba@bardejov.sk alebo osobne v kancelárii zodpovednej osoby na Mestskom úrade Bardejov - útvar právny a priestupkov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Účel spracovania osobných údajov: evidencia a vybavenie žiadosti o povolenie na ambulantný predaj. Právny základ: zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Opis kategórií dotknutých osôb: fyzická osoba - žiadateľ, fyzická osoba - osoba, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu, ktorá je žiadateľom Rozsah spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch verejnej moci (napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom konaní, ako aj orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis). Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude sa realizovať Doba uchovávania osobných údajov: podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neuskutočňuje sa Mesto Bardejov po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Bardejov vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

právo na prístup k osobným údajom

Vyplňte tieto údaje

právo na opravu osobných údajov
Vyplňte tieto údaje

právo na vymazanie osobných údajov
Vyplňte tieto údaje

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Vyplňte tieto údaje

právo na prenosnosť osobných údajov
Invalid Input

právo namietať spracúvanie osobných údajov
Vyplňte tieto údaje

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Vyplňte tieto údaje

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje


Vyplňte tieto údaje

Vyplňte tieto údaje

Overenie
Obnoviť Vyplňte tieto údaje

Opíšte overovací kód

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám