Prečítané: 3241x

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Komenského 24, Bardejov

s predpokladaným nástupom 1. júla 2022

 

A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

 

B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

 

C/ Požadované doklady:

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

do 27. mája 2022 do 12.00 hod.

na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie - Materská škola, Komenského 24, Bardejov - neotvárať“

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

V Bardejove 25. 04. 2022

                                                                                                                                           MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                                           primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-05-02, 11:01  marek.duleba@bardejov.sk