Prečítané: 2189x

Organizácia ENVI - PAK, a.s. ktorá zabezpečovala systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Bardejov Certifikát za rok 2020, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 1 444 629 kg.

Vďaka  tomúto triedenému zberu  mesto Bardejov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. v objeme 70 545 000 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 261 406 189 km, a teda 6 522-krát obišlo zem. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov združených v asociácii PRO EUROPE.

 

Spoločne veríme, že nepoľavíme a zvýšime množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a prispejme k zdravému životnému prostrediu.  Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka občanom, ktorí budú zodpovedne triediť.

Príloha Certifikát od ENVI-PAK, a.s.NVI-PAK, a.s.

Zverejnil: Klimek Milan, 2021-06-03, 08:15, milan.klimek@bardejov.sk